مشخصات فنی روند جوشکاری

تعداد بازدید: 2909
چهارشنبه 03 دي 1393

مشخصات فنی روند جوشکاری (WPS)

مشخصات فنی روند جوشکاری (Welding Procedure Specification : WPS) مجموعه‌ای مکتوب از دستورالعمل‌هایی است که با رعایت آن جوش سالم ایجاد می‌شود. معمولا این رویه مطابق با کد خاص، مشخصات فنی استاندارد یا تعاریف تفاسیر استاندارد نوشته می‌شود. مشخصات فنی روند جوشکاری یک واژه استاندارد است که جامعه جوشکاری آمریکا (AWS : American Welding Society) و جامعه مهندسان مکانیک آمریکا (ASME : American Society of Mechanical Engineering) از آن استفاده می‌کنند. در صنایع فضایی آمریکا و صنایع نظامی از لغت برنامه جوشکاری (Welding Schedule) به‌جای WPS استفاده می‌شود.

یک WPS تمام متغیرهای لازم برای ایجاد جوشی سالم از نظر کد، مشخصاات فنی یا تعاریف را در خود دارد. این متغیرها عبارتند از:

فرآیند جوشکاری، تکنیک، الکترود یا فلز پرکننده، جریان، شدت جریان، ولتاژ، پیشگرم و پسگرم.

WPS، حدود و دامنه تغییر هر یک از متغیرهای جوشکاری را باید مشخص سازد، مثلا شدت جریان: 150-110، ولتاژ: 22-17 و غیره. متغیرهای مهم و خیلی ضروری باید با دامنه کوچک‌تری تعریف شوند. WPS باید به گونه‌ای جزئیات و اطلاعات خاص کافی در مورد روند جوشکاری بدهد که جوشکار با صلاحیت، با استفاده از آن بتواند جوشی مطلوب و سالم ایجاد کند. WPS باید تا هنگام تست و ارزیابی آن، یک سند آزمایشی تلقی شود.

ارزیابی مشخصات فنی روند جوشکاری: باید ارزیابی و ثابت شود که متغیرهای شدت جریان، ولتاژ، فلز پرکننده و غیره نوشته شده در WPS قادرند جوش سالمی ایجاد کنند. با استفاده از متغیرهای WPS آزمایشی، نمونه‌ های جوشی تهیه می‌شوند. تمام این متغیرها باید ثبت شوند، دامنه متغیر هایی مثل شدت جریان و ولتاژ و غیره به یک مقدار تبدیل می‌شوند. این اطلاعات باید در فرمی به نام فرم ارزیابی روند جوشکاری (PQR : Procedure Qualification Record) ثبت شوند. در اغلب موارد، نماینده بازرس، بازرس، مشتری یا خریدار یک کپی از WPS و PQR را قبل از اجازه شروع جوشکاری، درخواست می‌کند.

ارزیابی و گواهی دادن: تأیید و گواهی صلاحیت جوشکار و WPS مستلزم چند شرط خاص است. این شروط و الزامات از یک کد به کد دیگر و از یک استاندارد به استاندارد دیگر متفاوت است. قبل از اقدام به تست به منظور ارزیابی و گواهی صلاحیت تحت یک کد، باید کپی استاندارد و کدی را که از آن استفاده می شود، تهیه کرد. با گذشت زمان الزامات استانداردها و کدها تغییر خواهند کرد. لذا تهیه کپی جدیدترین نسخه آن مهم می باشد. در ذیل برنامه کلی لازم در ارزیابی فنی روند جوشکاری و گواهی صلاحیت به جوشکار یا اپراتور جوشکار، آورده شده است.

  1. روند جوشکاری آزمایشی توسط فردی که آشنا به فرآیند و تکنیک‌ های مورد قبول کد و استاندارد باید تهیه شود.
  2. نمونه آزمایشی باید مطابق WPS آزمایشی جوشکاری و متغیر های جوشکاری در PQR ثبت شوند. آزمایش باید در حضور شاهدی مستقل و ذیصلاح، از سوی یک آزمایشگاه مستقل، مشتری، شرکت‌ های بیمه یا سایر افرادی که در کد ذکر شده، انجام شود.
  3. نمونه‌ های تست باید تحت نظارت گروه یا فرد شاهد آشنا به الزامات کد یا مشخصات فنی، تست شوند.
  4. اگر نمونه تست، در تست پذیرفته شد، فرآیند به‌ طور کامل مورد تأیید است. سپس به‌عنوان یک سند نهایی و ارزیابی شده می‌تواند در ساخت به‌کار رود.
  5. اگر نمونه تست، در تست رد شد، متغیر های WPS آزمایشی باید تغییر داده شوند. نمونه باید دوباره جوشکاری و تست شود و تعیین شود که آیا الزامات استاندارد را دارد یا نه. این رویه تا رسیدن به الزامات کد تکرار و رویه نهایی تأیید می‌شود.
  6. جوشکاری که نمونه‌ های تست را جوشکاری می‌کند، با صلاحیت درنظر گرفته شده و با رویه خاصی به او گواهی صلاحیت داده می‌شود.
  7. سایر جوشکارها باید مطابق با WPS تست شوند. در صورتی که نمونه‌ های آن‌ها در تست پذیرفته شدند، برای آن روند خاص، تأیید صلاحیت شده و گواهی داده می‌شود.
  8. WPS تأییدشده به مدت زمانی تعریف ‌شده و معلوم، مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً تا زمانی که کارآیی زیادی برای جوش‌های خاصی لازم شود.
  9. ارزیابی صلاحیت و گواهی جوشکار به مدت زمانی تعریف شده اعتبار دارد. مگر اینکه به مدت 6 ماه جوشکار از کار جوشکاری به دور باشد. در این صورت، باید دوباره صلاحیت او تأیید شود. همچنین در صورتی که ابهاماتی در ارزیابی صلاحیت جوشکار وجود داشته باشد، صلاحیت جوشکار باید دوباره ارزیابی شود.

در شکل های زیر دو فرم WPS و PQR برای جوشکاری ورق نشان داده شده است.

مشخصات فنی روند جوشکاری (WPS)

 شماره مشخصات روند جوشکاری ــــــــــــــــــــــــــ تاریخ ـــــــــــــــــــــ

 عنوان:

 جوشکاری ـــــــــــــــــــ به ــــــــــــــــ با روش ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دامنه کاربرد:

 این رویه برای جوشکاری ـــــــــــــ در دامنه ــــــــــــــ تا ـــــــــــــــــ کاربرد دارد.

 جوشکاری باید در وضعیت‌های ذیل انجام شود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فلز پایه:

 فلز پایه باید مطابق ـــــــــــــــــــــــــــــ باشد.

 مشخصات مواد پشت‌بند باید مطابق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باشد.

 فلز پرکننده:

 فلز پرکننده باید مطابق طبقه‌بندی AWS شماره ـــــــــ از مشخصات

 فنی AWS ــــــــ  عدد F این فلز پایه ـــــــــــــــــــ  و عدد Aی آن ـــــــــــــــــــــ

 گاز محافظ:

 گاز یا گازهای محافظ باید مطابق با خلوص و ترکیب ذیل باشند:ـــــــــــــــــــــــ

 طرح اتصال و تلرانس‌ ها:

 آماده‌ سازی فلز پایه:

 مشخصات الکترود:

 جریان باید ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فلز پایه باید به قطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متصل باشد.

 پیشگرم:

 ایمنی:

 دمای بین پاسی:

 بازرسی:

 شکل:

 گاز پشت بند:

 تکنیک جوشکاری:

 تمیز کاری:

 تعمیر:

 

فرم ارزیابی روند جوشکاری (PQR)

 شماره فرم ارزیابی روند: ــــ(1)ــــ شمارۀ WPS: ــــــ(2)ــــــ تاریخ: ــــــ(3)ــــــ

 مشخصات مواد: ـــــــ(4)ـــــــــــــ به ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

P-NO : ـــــــــ(5)ـــــــــ به P-NO: ــــــــــــ ضخامت و O.D: ــــــــ(6)ــــــــــ

 فرآیند جوشکاری:   دستی ــــــــــ(7)ـــــــــ    اتوماتیک ــــــــــــ(8)ــــــــــــــ

 دامنه ضخامت ـــــــــــــ(9)ــــــــــــــــ

فلز پرکننده

 شماره مشخصات: ـــــــ(10)ـــــ رده: ـــــــ(11)ــــــ عدد F: ـــــــ(12)ــــــــ

 عدد A: ـــــــ(13)ــــــــ اندازه: ــــــــ(14)ــــــــ نام تجاری: ــــــ(15)ــــــــ

 مشخصات فلز پرکننده (اگر مشخصات AWS، آن را دربر نگیرد) ــــــــ(16)ـــــــــــ

 پودر جوشکاری یا گاز محافظ

 گاز محافظ ـــــ(17)ـــــــ سرعت ــــــــ(18)ــــــــ گاز پشت‌بند ـــــــ(19)ــــــ

 شماره استاندارد پودر ــــــــ(20)ـــــــ نام تجاری ــــــــــ(21)ــــــــــــ

 متغیرهای جوشکاری

 نوع اتصال ـــ(22)ـــ وضعیت ـــــ(29)ـــــ پشت‌بند ــــــ(23)ـــــ

 پیشگرم ـــــ(30)ـــ پاس و اندازه ــــــ(24)ــــــ نوع خط جوش ــــــ(31)ــــــــ

 تعداد قوس‌ها ـــــ(25)ـــــ جریان ــــ(32)ــــ شدت جریان ـــــ(26)ــــــ

 وات ـــ(33)ـــ سرعت جوشکاری ــــ(27)ــــــ نوسان ــــــــ(34)ـــــــ

 دامنه دمای بین پاسی ــــــــــــ(28)ــــــــــــــــــ

نتایج جوش

 شکل ظاهر ـــــــــ(35)ــــــــــ اندازۀ جوش ـــــــــــ(36)ـــــــــــــ

تست خمش راهنمایی شده

نوع

نتیجه

نوع

نتیجه

(37)

(38)

   

تست کشش

شماره نمونه

ابعاد ضخامت

پهنا

سطح

نیروی نهایی

lb

تنش نهایی

psi

مشخصه

شکست و محل

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

 نام جوشکار: ـــــ(45)ـــــ شماره شناسایی: ــــــ(46)ـــــ شماره آزمایشگاه: ــــــــــــــــ

 گواهی می‌شود این تست حائز الزامات مهارت جوشکار است:

 تست انجام‌شده توسط ـــ(47)ــ آدرس ــــــــــــper  ــــ(48)ـــــ تاریخ ــــــ(49)ـــــ

 گواهی می‌شود تمام محتویات این فرم صحیح و تست مطابق با WPS انجام شده است.

سازنده ــ(50)ــــ

امضـــا ــــــــــ

تــاریخ ــــــــــ

 

منابع و پیوندها

گردآوری شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن

لاری جیفوس ، مرجع کامل تکنولوژی جوشکاری ، مترجم : شهرام قلیزاده و محمد حسین حلاج ، انتشارات دایره صنعت ، 1390 

 

برداشت از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است

WPS چیست
PQR چیست
نحوه نگارش WPS
نحوه نوشتن PQR
ارزیابی روند جوشکاری
ارزیابی رویه جوشکاری
ارزیابی فنی رویه جوشکاری
برچسب ها: جوشکاری
هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی تبریز 97
هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی تبری ...بیشتر
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد 97
نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد 97   عنوان: بیستم ...بیشتر
نمایشگاه ساختمان، تاسیسات و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، کاشی و سرامیک، چینی، شیرآلات بهداشتی و ساختمانی بجنورد 97
نمایشگاه ساختمان، تاسیسات و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، کاشی و سرامیک، چینی، شیرآ ...بیشتر
دریافت نشان عالی ارزش آفرینی ملی شرکت پاکمن در پنجمین کنگره برند ملی، اقتدار ملی
حضور پاکمن و دریافت نشان عالی ارزش آفرینی ملی شرکت پاکمن در پنجمین کنگره برند مل ...بیشتر
پاکمن; حامی دومین کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری
پاکمن; حامی دومین کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری که در ...بیشتر
دوازدهمین نمایشگاه ساختمان، تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی شهرکرد 97
دوازدهمین نمایشگاه ساختمان، تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی شهرکرد 97 & ...بیشتر
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 97
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 97   ...بیشتر
هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 97
هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران ...بیشتر
شانزدهمین نمایشگاه ساختمان کرمان 97
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساختمان کرمان 97   عنوان:&n ...بیشتر
هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته مازندران 97
بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته مازندران 97   ...بیشتر
تقویم نمایشگاه های بین المللی سال 1397
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ...بیشتر