طراحی کانال

طراحی کانال

تعداد بازدید: 23238
چهارشنبه 03 دي 1393

روش اصطکاک برابر در تعیین ابعاد کانال

   

روش اصطکاک برابر(Equal Friction Method)یک روش بسیار ساده می باشد و به خاطر همین نسبت به روش های دیگر ترجیح داده می شود. مراحل این روش را در موارد زیر می توان خلاصه کرد:

1 . محاسبه حجم جریان هوای لازم(m3/h, cfm)  در هر اتاق و هر شاخه از سیستم

2 . محاسبه کل حجم هوا(m3/h, cfm)  در سیستم اصلی

3 . تعیین حداکثر سرعت جریان هوا ی قابل قبول در کانال اصلی

4 . تعیین افت فشار اصلی درکانال اصلی

5 . استفاده از افت فشار کل برای کانال اصلی به عنوان یک ثابت، برای تعیین اندازه کانال ها در سراسر سیستم توزیع

6. تعیین مقاومت کل در سیستم و ضرب مقاومت استاتیکی با طول معادل طولانی ترین اجرا

7. محاسبه دمپرتعادل

 

1 . محاسبه حجم جریان هوای لازم(m3/h, cfm)  در هر اتاق و هر شاخه از سیستم

استفاده از گرما، خنک کننده یا هوای مورد نیاز واقعی با کیفیت، برای اتاق و محاسبه حجم هوای مورد نیاز

2 . محاسبه کل حجم هوا(m3/h, cfm)  در سیستم اصلی

از یک نمودار ساده استفاده می کنیم. توجه داشته باشید که شرایط حداکثر بار برای تمام اتاق ها در زمان یکسان رخ نمی دهد. در سیستم اصلی از ضرب حجم انباشته شده با ضریبی کمتر از یک خود داری کنید (این قسمت سخت ترین قسمت است، به خاطر همین معمولا این قسمت توسط برنامه کامپیوتری با توجه به شرایط محیطی محاسبه می شود.)

3 . تعیین حداکثر سرعت جریان هوای قابل قبول در کانال اصلی

انتخاب سرعت حداکثر برای کانال اصلی با توجه به شرایط پایه انتخاب می شود. توجه داشته باشید که برای جلوگیری از اختلالات سر و صدا باید سرعت حداکثر در محدوده زیر انتخاب شود:

برای سیستمی که آسایش اهمیت دارد سرعت هوا بین 4 تا 7 m/s  و یا (13 to 23 ft/s)

برای سیستم های صنعتی سرعت هوا بین 8 تا 12 m/s و یا (26 to 40 ft/s)

برای سیستم های سرعت بالا سرعت هوا بین 10 تا 18 m/s و یا (33 to 60 ft/s)

از ماکزیمم سرعت فقط برای محاسبه کانال اصلی استفاده می کنیم.

4 . تعیین افت فشار اصلی درکانال اصلی

استفاده از جدول افت فشار برای محاسبه افت فشار استاتیکی برای کانال اصلی

5 . با استفاده از افت فشار کل برای کانال اصلی به عنوان یک ثابت برای تعیین اندازه کانال ها در سراسر سیستم توزیع

استفاده از افت فشار استاتیکی به عنوان یک ثالت برای تعیین اندازه سر تا سر سیستم. استفاده از حجم هوای محاسبه شده در قسمت 1 برای محاسبات. انتخاب سایز کانال با افت فشار برای کانال واقعی ( و همچنین تا جایی که ممکن است نزدیک به افت فشار کانال اصلی باشد.)

6. تعیین مقاومت کل در سیستم و ضرب مقاومت استاتیکی با طول معادل طولانی ترین اجرا

استفاده از فشار استاتیکی قسمت 4 برای محاسبه افت فشار طولانی ترین مجرای سیستم. استفاده از طول معادل که مجموع طول واقعی و طول اضافی برای خم می باشد.

7. محاسبه دمپرتعادل

استفاده از مقاومت کل محاسبه شده در قسمت 6 و حجم جریان سرتا سر سیستم برای محاسبه استهلاک کننده مناسب و افت فشار نظری استهلاک کننده.

در این روش توجه داشته باشید که این روش بسیار ساده بوده و سرعت هوا به طور خودکار در سیستم کاهش پیدا می کند. در این کاهش سرعت سر و صدای سیستم نیز در نظر گرفته می شود. این روش کاهش بیشتری نسبت به روش های دیگر دارد و اغلب فشار تعادل ضعیفتر سیستم، نیازمند تنظیم استهلاک بیشتری می باشد.

 

سرعت جریان هوا در کانال

محاسبه سرعت جریان هوا در داکت با مقاطع دایروی یا مستطیلی در دو سیستم SI و Imperial:

سرعت هوا در کانال در سیستم انگلیسی(Imperial):

سرعت هوا در کانال های تهویه در این سیستم طبق رابطه زیر بدست می آید:

vi = qi / Ai  = 576 qi / (π di2)  = 144 qi / (ai bi)         (1

که در این رابطه vi سرعت هوا ، qi  دبی هوا بر حسب (سی اف ام) ، Ai سطح مقطع داکت ، di  قطر داکت بر حسب، ai عرض داکت بر حسب (in) و bi  پهنای داکت بر حسب (in) می باشد.

مثال در رابطه با سرعت جریان هوا در کانال(انگلیسی):

سرعت جریان هوا در یک کانال به قطر 12 اینچ با دبی جریان هوای 1000 cfm مطابق زیر بدست می آید:

vi = 576 1000 (cfm) / (π (12 in)2)   = 1273 (ft/min)

سرعت جریان هوای کانال در سیستم SI

سرعت جریان هوا در یک کانال در این سیستم طبق رابطه زیر بدست می آید:

vm = qm / Am  = 4 qm / (π dm2)

     = qm / (am bm)         (2

که در این رابطه vm سرعت هوا بر حسب متر بر ثانیه، qm  دبی جریان هوا ، Am  سطح مقطع کانال بر حسب(متر مربعdm قطر کانال بر حسب(مترam عرض کانال بر حسب (m) و bm پهنای کانال بر حسب (m) می باشد.

مثال در ارتباط با سرعت جریان هوا در کانال(SI):

سرعت جریان هوا را در یک کانال به ابعاد 0.5 m x 0.5 m در حالی که دبی جریان هوا حدود 1 m3/s است مطابق زیر بدست می آید:

vm = 1 (m3/s) / (0.5 (m) 0.5 (m))  = 4 (m/s)

ابعاد کانال مدور

ابعاد کانال های مدور رایج در سیستم تهویه هوا مطابق جدول زیر می باشد:

 

قطرنرمال (mm)
 

قطر خارجی(mm)

قطر داخلی(mm)

63

63 - 63.5

61.8 - 62.3

80

80 - 80.5

78.8 - 79.3

100

100 - 100.5

98.8 - 99.3

125

125 - 125.5

123.8 - 124.3

160

160 - 160.6

158.7 - 159.3

200

200 - 200.7

198.6 - 199.3

250

250 - 250.8

248.5 - 249.3

315

315 - 315.9

313.4 - 314.3

400

400 - 401.0

398.3 - 399.3

500

500 - 501.1

498.2 - 499.3

630

630 - 631.2

628.1 - 629.3

800

800 - 801.6

798.0 - 799.3

1000

1000 - 1002.0

997.9 - 999.3

1250

1250 - 1252.5

1247.8 - 1249.3

 

مساحت و وزن کانال های دایروی فولاد گالوانیزه در سیستم انگلیسی مطابق جدول زیر می باشد

 

 

قطر (in)

 

 

مساحت(ft2/ft)

26      دراندازه های

وزن(lbs/ft)

24

22

4

1.05

1.02

1.36

1.59

5

1.31

1.25

1.67

1.95

6

1.57

1.49

1.98

2.32

7

1.83

1.72

2.30

2.69

8

2.09

1.96

2.61

3.06

9

2.36

2.20

2.93

3.42

10

2.62

2.51

3.34

3.91

11

2.88

2.74

3.66

4.28

12

3.14

2.98

3.97

4.64

13

3.40

3.21

4.28

5.01

14

3.67

3.45

4.60

5.38

15

3.93

3.68

4.91

5.75

16

4.19

3.92

5.23

6.12

17

4.45

4.16

5.54

6.48

18

4.72

4.39

5.85

6.85

19

4.98

4.63

6.17

7.22

20

5.24

4.94

6.58

7.70

21

5.50

5.18

6.90

8.07

22

5.75

5.41

7.21

8.44

23

6.02

5.64

7.53

8.80

24

6.28

5.88

7.84

9.17

25

6.54

6.12

8.15

9.54

26

6.80

6.35

8.47

9.91

27

7.07

8.78

10.27

12.47

28

7.33

9.10

10.64

12.92

29

7.59

9.41

11.01

13.36

30

7.85

9.83

11.50

13.95

31

8.11

10.14

11.86

14.40

32

8.38

10.45

12.23

14.84

33

8.65

10.77

12.67

15.29

34

8.91

11.08

12.96

15.75

35

9.17

11.40

13.33

16.18

36

9.43

11.71

13.70

16.63

37

9.69

12.02

14.07

17.07

38

9.95

12.34

14.44

17.52

39

10.21

12.65

14.80

17.97

40

10.47

13.07

15.29

18.55

41

10.73

13.39

15.66

19.00

42

10.99

13.70

16.02

19.45

43

11.26

14.01

16.39

19.89

44

11.52

14.32

16.76

20.34

 

منابع و پیوندها

گردآوری شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن

http://www.engineeringtoolbox.com/equal-friction-method-d_1028.html

http://www.engineeringtoolbox.com/circular-ducts-d_1009.html

http://www.engineeringtoolbox.com/ductwork-equations-d_883.html

برداشت از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است

طراحی کانال از دید hvacportal.ir

برای طرح شبکه کانال رفت ابتدا باید محل دریچه ها را تعین نمود٬ که معمولا نصب آن در فضای بالای در ورودی اتاق ویا محل دیگری که با معماری همخوانی داشته باشد. تا آنجایی که امکان دارد باید کانال کشی را ساده ومستقیم در نظر گرفت تا از افت فشار جلوگیری شودشبکه برگشت هوا در کانال کشی به ۳ روش امکان پذیر است

۱- کانال جداگانه به موازات کانال رفت اجرا شود . در این روش همانطور که برای هر یک از اتاق ها کانال رفت در نظر گرفته میشود در محل مناسب نیز کانال برگشت برای همه اتاق ها تعبیه می گردد در این روش که عملا منطقی ترین و کاملترین روش می باشد دو اشکال عمده وجود دارد . ۱-مقدار و هزینه کانال کشی زیاد میشود ۲- به علت تقاطع زیاد کانال رفت وبرگشت ارتفاع سقف کاذب زیاد میشود... ادمه

طراحی کانال از دید tksharif.blogfa.com

طراحی سیستم کانال

وظیفه یک سیستم کانال عبارت است از  انتقال هوای حامل سرما یا گرما از دستگاه تهیه کننده هوای مطبوع به فضای مورد نظر . جهت حسن انجام این وظیفه طرح سیستم باید در چهارچوب امکانات موجود و دستورالعملهایی که برای حدود افت فشار . سرعت . سطح صدا و غیره انجام گیرد .

سیستمهای کانال رفت وبر گشت بر حسب سرعت و فشار جریان هوا در داخل کانال . به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند .

۱- سرعت : سیستم های انتقال هوا را می توان بر اساس سرعت ابتدایی در کانال رفت به ترتیب زیر تقسیم بندی کرد

در تهویه مطبوع ساختمانهای معمولی :

* سرعت کم ـ حداکثر تا 2500fpmمعمولا بین ۱۲۰۰تا۲۲۰۰fpm

* سرعت زیاد ـ بیش از ۲۵۰۰fpm

در تهویه مطبوع ساختمانهای صنعتی :

* سرعت کم ـ حداکثر تا 2500fpmمعمولا بین ۲۲۰۰تا۲۵۰۰fpm... ادامه

محاسبات کانال
محاسبات در کانال
تعیین ابعاد کانال
طراحی در کانال
روش محاسبه ابعاد کانال
چگونگی محاسبه ابعاد کانال
بازدید جناب دکتر ستاری معاونت علمی و‌ فناوری ریاست جمهور از آخرین دستاورد های شرکت دانش بنیان پاکمن
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با حضور در شرکت دانش بنیان پاکمن، از جدیدترین دس ...بیشتر
تقویم نمایشگاه های بین المللی سال 1397
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش
عنوان : پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش شهر : جزیره کیش سال ...بیشتر
نمایشگاه صنعت ساختمان البرز 97
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه صنعت ساختمان البرز شهر : تهران س ...بیشتر
چهاردهمین نمایشگاه بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
عنوان:چهاردهمین نمایشگاه بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی شهر: ...بیشتر
دوازدهمین نمایشگاه ساختمان و تجهیزات وابسته قزوین
عنوان نمایشگاه:دوازدهمین نمایشگاه ساختمان و تجهیزات وابسته قزوین شهر:قزوی ...بیشتر
هفدهمین دوره نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی قزوین
عنوان نمایشگاه:هفدهمین دوره نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی قزوین شهر:قزوین ...بیشتر
چاپ جنرال کاتالوگ شرکت پاکمن
جنرال کاتالوگ شرکت پاکمن: جنرال کاتالوگ پاکمن، در 6 فصل و 228 صفحه به چاپ رسی ...بیشتر
نوزدهمین دوره نمایشگاه ساختمان اهواز
عنوان: نوزدهمین دوره نمایشگاه ساختمان اهواز شهر: اهواز تاریخ ش ...بیشتر
گزارش حضور پاکمن در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات اصفهان
هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان 97 با حضو ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر