مارتنزیت

تعداد بازدید: 5151
چهارشنبه 03 دي 1393

مارتنزیت

واژه مارتنزیت (Martensite) برای مدت ها فقط به ساختار سخت حاصل از سرد کردن سریع فولاد های کربنی اطلاق می شد. این واژه برای قدردانی از متالورژ معروف آلمانی به نام مارتنز (Martens) مورد استفاده قرار گرفته است.

در آلیاژ های آهنکربن و فولاد ها، مارتنزیت از سرد کردن سریع آستنیت به وجود می آید. از آنجایی که دگرگونی آستنیت به مارتنزیت بدون نفوذ انجام می شود، بستگی به ترکیب شیمیایی آلیاژ دارد و تا دو درصد کربن، مارتنزیت دقیقا همان ترکیب شیمیایی آستنیت اولیه را دارد. در اینجا بر خلاف تشکیل پرلیت، اتم های کربن بین دو فاز فریت و سمنتیت توزیع نخواهند شد، بلکه در فضا های هشت وجهی شبکه bcc محبوس شده و فاز جدید مارتنزیت را به وجود می آورند. با تشکیل مارتنزیت، کربن محلول در شبکه bcc به مقدار زیادی افزایش می یابد. با افزایش درصد کربن محلول در شبکه، جای خالی بیشتری از شبکه توسط کربن اشغال می شود، در نتیجه شبکه بلوری از bcc به سمت bct میل می کند که در آن پارامتر C شبکه بزرگتر از دو پارامتر دیگر است. نسبت c/a که به تتراگونالیته شبکه موسوم است با افزایش درصد کربن آلیاژ افزایش می یابد.

از آنجایی که نفوذ در تشکیل مارتنزیت نقشی ندارد، مارتنزیت فازی ناپایدار است. اگر مارتنزیت تا دمایی حرارت داده شود که اتم های کربن قدرت کافی برای نفوذ پیدا کنند، از فضاهای خالی هشت وجهی خارج شده و تشکیل سمنتیت می دهند. در نتیجه شبکه بلوری مارتنزیت از حالت مکعب مستطیلی خارج شده و فازهای تعادلی موجود در نمودار تعادلی آهن – کربن، یعنی سمنتیت و فریت به وجود می آیند.

مارتنزیت توسط یک مکانیزم برشی به وجود می آید. در این مکانیزم، برای انجام دگرگونی، اتم های زیادی با همدیگر و به طور همزمان جا به جا می شوند. این جا به جایی گروهی اتم ها، کاملا با جا به جایی انفرادی آن ها (نفوذ) و حرکت در فصل مشترکفاز قدیم و فاز جدید متفاوت است. شکل روبرو شمایی از مشخصه های دگرگونی برشی را در رابطه با تشکیل مارتنزیت از آستنیت نشان می دهد. جهت های برش در دو طرف صفحه ای که دگرگونی بر روی آن شروع شده است توسط پیکان هایی نشان داده شده اند.

بلور مارتنزیت تشکیل شده در اثر برش از یک طرف به بالا و از طرف دیگر به پایین سطح آستنیت اولیه به طور مورب جا به جا شده است. بنابراین سطح افقی آستنیت مادر، توسط دگرگونی برشی چرخیده و در موقعیت جدید بلوری قرار گرفته است. چرخش یا کج شدن سطوح یکی دیگر از مشخصه های مهم دگرگونی مارتنزیتی یا برشی است. جا به جایی انفرادی اتم ها از طریق فصل مشترک ها که از جمله مشخصه های ویژه دگرگونی های نفوذی است منجر به چرخش یا کج شدن سطوح نمی شود، بلکه تمایل به ایجاد سطوحی از فازهای محصول را موازی با سطح فاز مادر دارد. صفحاتی از بلور های آستنیت که بلورهای مارتنزیت ترجیحا روی آن ها تشکیل می شوند به صفحات رابط موسوم اند. با تغییر ترکیب شیمیایی فولاد، صفحات رابط نیز تغییر می کنند.

  مارتنزیت$martensite

اشکال مختلف مارتنزیت در فولاد

در فولاد های کربنی عملیات حرارتی پذیر، مارتنزیت به دو شکل عمده یکی لایه ای و دیگری بشقابی دیده می شود. تقسیم بندی مارتنزیت به دو نوع لایه ای و بشقابی شکل، بر اساس شکل واحد های منفرد مارتنزیتی در ساختار آن هاست. واژه لایه ای برای توصیف مارتنزیت تشکیل شده در فولاد های کم کربن و یا کربن متوسط است در حالی که واژه بشقابی توصیف کننده شکل مارتنزیت تشکیل شده در فولاد های پر کربن است. واژه های لایه و بشقاب به شکل سه بعدی بلور های منفرد مارتنزیت مربوط می شود.

واحد های تشکیل دهنده مارتنزیت بشقابی شکل، از نظر اندازه و ابعاد، کاملا در گستره تشخیص میکروسکوپ نوری قرار دارند. اغلب آستنیت باقیمانده که در آلیاژ های پر کربن همراه با مارتنزیت وجود دارد، در نمایش بهتر بشقاب های مارتنزیتی در میکروسکوپ نوری موثرند. از طرف دیگر بسیاری از واحد های تشکیل دهنده مارتنزیت لایه ای شکل از نظر اندازه و ابعاد در گسترده تشخیص میکروسکوپ نوری نیستند. به علاوه توزیع آستنیت باقیمانده موجود نیز در این حالت ریزتر از آن است که توسط میکروسکوپ نوری تشخیص داده شود. از این رو، تا قبل از اختراع میکروسکوپ الکترونی، مارتنزیت بشقابی که به آسانی توسط میکروسکوپ های نوری قابل تشخیص بود بیشترین اهمیت را در زمینه عملیات حرارتی داشت.

مارتنزیت بشقابی

مارتنزیت بشقابی (Plate Martensite) شکل در فولادهای پر کربن و هم چنین آلیاژ های آهنی دیگر به وجود می آید. این میکرو ساختار از تیغه های درشت و سوزنی شکل مارتنزیت که اغلب توسط مقدار زیادی آستنیت باقی مانده احاطه شده اند، تشکیل شده است. بی نظمی آرایش تیغه های مارتنزیت در این ساختار، مستقیما به صفحات رابط متعدد با اندیس های کاملا متفاوت در فولاد های پر کربن مربوط می شود. بر خلاف فولاد های کم کربن، در فولاد های پر کربن تیغه های مارتنزیتی ابتدا مستقل از یکدیگر روی صفحات رابط مشخص به وجود می آیند و در ادامه انجام دگرگونی، تیغه های جدید مارتنزیت از تیغه های قبلی مارتنزیت شروع و یا به آن ها ختم می شوند. یک نتیجه بسیار مهم ناشی از تشکیل تیغه های متقاطع مارتنزیتی در آلیاژ های آهن- کربن، عبارت از ایجاد ترک های مویی در اثر برخورد تیغه های یاد شده با یکدیگر است. ترک های مویی تمایل دارند که در بزرگترین تیغه های مارتنزیت تشکیل شوند. بنابراین در فولادهای ریزدانه، از آنجایی که تیغه های مارتنزیت ظریفتر هستند، امکان تشکیل ترک های مویی کاهش می یابد. مارتنزیت بشقابی در فولادهای پر کربن نسبتا شکننده بوده و به ترک های مویی حساس است. در آلیاژ های آهن - نیکل، مارتنزیت از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است، بنابراین تلاقی و برخورد واحد های منفرد مارتنزیتی با یکدیگر منجر به شکسته شدن آن ها و یا ایجاد ترک های مویی در آن ها نخواهد شد.

  مارتنزیت بشقابی

مارتنزیت لایه ای

یکی از مشخصه های مهم میکرو ساختار مارتنزیت لایه ای (Lath Martensite) شکل، موازی قرار گرفتن تعداد زیادی لایه مارتنزیتی در نواحی وسیعی از دانه های آستنیت اولیه است. هر کدام از نواحی یاد شده از یک سری صفحات موازی تشکیل شده اند که به بسته مارتنزیت موسوم است. با کاهش درصد کربن فولاد، تمایل به تشکیل بسته های مارتنزیت افزایش می یابد. همان گونه که در شکل مشخص است، واحد های منفرد تشکیل دهنده مارتنزیت لایه ای شکل بسیار ریزند، ولی در عین حال سوزنی بودن مارتنزیت در میکروساختار کاملا مشهود است . مطالعات نشان داده اند که با کاهش درصد کربن ابعاد لایه های مارتنزیت کاهش می یابد.

مارتنزیت لایه ای

مارتنزیت مختلط

در آلیاژ های آهن - کربن با 0.6 تا 1 درصد کربن، هر دو نوع مارتنزیت لایه ای و بشقابی در کنار یکدیگر به وجود می آیند. در گستره فوق با افزایش درصد کربن احتمال تشکیل مارتنزیت بشقابی افزایش می یابد. هم چنین با افزایش درصد کربن، واحد های منفرد مارتنزیتی تشکیل شده نیز درشت تر می شوند. از طرف دیگر، مقدار مارتنزیت لایه ای شکل کاهش خواهد یافت. پارامتر تعیین کننده نوع مارتنزیت دمای تشکیل آن است. بدین صورت که اگر دمای Ms زیر یک دمای بحرانی باشد، مارتنزیت حاصل عمدتا از نوع بشقابی است، در غیر این صورت، مارتنزیت لایه ای شکل به وجود می آید. از آنجایی که دمای Ms یک فولاد توسط درصد کربن آن کنترل می شود، بنابراین می توان گفت که نوع مارتنزیت نیز توسط درصد کربن مشخص می شود. از این رو، بر اساس درصد کربن فولاد یک گستره دمایی برای تشکیل مخلوط مارتنزیت بشقابی و لایه ای شکل (مارتنزیت مختلط) وجود دارد. برای فولاد های کربنی ساده گستره دمایی فوق تقریبا بین 200 تا 320 درجه سانتی گراد است.

منابع و پیوندها

Martensite
مارتنزیت چیست
مارتنز
مارتنزیت بشقابی
مارتنزیت لایه ای
برچسب ها: مارتنزیتعملیات حرارتی
راه اندازی سایت مشعل شرکت پاکمن
سایت مشعل شرکت پاکمن با هدف بهبود در شیوه ی انتخاب مشعل، راه اندازی شد . جهت کسب ...بیشتر
حضور شرکت پاکمن در نمایشگاه بین‌المللی معدن، ساختمان و صنایع وابسته با حضور 10 هیات تجاری از کشورهای اسلامی
عنوان: نمایشگاه بین‌المللی معدن، ساختمان و صنایع وابسته با حضور 10 هیات تجا ...بیشتر
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اصفهان 97
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی ساختمان اصفهان 97   عنوا ...بیشتر
نمایشگاه صنعت ساختمان البرز 97
نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان البرز 97   عنوان: نمایشگ ...بیشتر
اولین نمایشگاه تخصصی سونا و جکوزی قزوین 97
نمایشگاه تخصصی سونا، استخر و جکوزی قزوین 97   عنوان: ...بیشتر
هفدهمین نمایشگاه ساختمان، سیستم های گرمایشی و سرمایشی اراک 97
هفدهمین نمایشگاه تخصصی ساختمان، سیستم های گرمایشی و سرمایشی اراک 97   ...بیشتر
هجدهمین نمایشگاه ساختمان و تاسیسات سرمایشی گرمایشی همدان 97
نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان،آسانسور، درب و پنجره، تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گر ...بیشتر
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران 97
نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران 97   عنوان: نم ...بیشتر
نمایشگاه ساختمان، درب، پنجره، یراق آلات، لوازم، تجهیزات و ماشین آلات ساختمان سنندج 97
نمایشگاه ساختمان، درب، پنجره، یراق آلات، لوازم، تجهیزات و ماشین آلات ساختمان سنن ...بیشتر
اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز شهر آفتاب تهران 97
اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز تهران 97   عنوان: ...بیشتر
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمان 97
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمان 97   عنو ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ...بیشتر