تست جریان گردابی

تست جریان گردابی

تعداد بازدید: 17619
چهارشنبه 03 دي 1393

تست جریان گردابی

تست جریان گردابی (Eddy Current Testing) نوعی بازرسی غیر مخرب است که برای کنترل کیفیت قطعات رسانا به کار می رود و یک روش الکترومغناطیسی است. تست جریان گردابی از لحاظ دقت و سرعت عمل، روش بسیار مناسبی در بررسی های غیر مخرب برای مواد رساناست و برای آشکار سازی عیوب و ناهمگنی های سطحی و زیر سطحی به کار می رود. یکی از مزایای تست جریان گردابی این است که وجود لایه های نازک رنگ، روغن و چربی روی سطح قطعه مزاحمت چندان زیادی را ایجاد نمی کند.

تست جریان گردابی

مبانی تست جریان گردابی (فوکو)

در تست جریان گردابی رسانایی الکتریکی ماده به عنوان متغییر اصلی است. هر فلز یا آلیاژ، رسانایی خاص خود را دارد. این رسانایی در اثر عوامل متعددی تغییر می کند. این عوامل می تواند تغییر در آنالیز شیمیایی، تغییر شبکه کریستالی و ریزساختار، تغییر دما، وجود ناهمگنی مثل ترک و یا شکاف و تغییر ابعاد باشد.

اساس کار در تست جریان گردابی عبور دادن جریان متناوب از یک سیم پیچ و ایجاد یک میدان مغناطیسی متغیر اولیه در اطراف آن و القای میدان مغناطیسی مخالف در قطعه مورد نظر و بررسی تاثیر متقابل آن ها با یکدیگر با استفاده از یک آشکار ساز است. به این منظور سیم پیچی را که جریان متناوبی از آن می گذرد کاملا به سطح قطعه نزدیک می شود، بدون این که سیم پیچ با قطعه تماس مستقیم و یا غیر مستقیم پیدا کند.

نمای ساده ای از میدان های مغناطیسی و جریان های گردابی در آزمون جریان گردابی

به این ترتیب میدان مغناطیسی متناوبی که در اطراف سیم پیچ تشکیل می شود سبب القای جریان ثانویه متناوبی موسوم به جریان گردابی در قطعه می شود. این جریان گردابی القا شده به صورت دایره ای شکل و موازی سطح قطعه و با همان فرکانس جریان متناوب اولیه به نوبه خود میدان مغناطیسی دیگری به نام میدان مغناطیسی ثانویه با جهت مخالف میدان اولیه سیم پیچ ایجاد می کند. تداخل میدان مغناطیسی ثانویه با میدان اولیه سبب ایجاد اختلال و تضعیف میدان اولیه و نتیجتا تغییر و انحراف آن می شود.

اکنون اگر قطعه در محدوده ی اندازه گیری کاملا همگن و دارای ضخامت یکنواخت باشد، مقاومت ظاهری یا امپدانس الکتریکی سیم پیچ که در مجاورت سطح قطعه قرار گرفته، در تمام نقاط سطح (به استثنای لبه ها و نقاط مجاور لبه ها) یکسان است.

مقاومت ظاهری یا امپدانس سیم پیچ از رابطه زیر بدست می آید:

bold Z bold equals square root of bold R to the power of bold 2 bold plus bold X subscript bold L superscript bold 2 end root

در این رابطه R مقاومت ویژه سیم پیچ، X مولفه مقاومت موهومی و برابر است با:

bold X subscript bold L bold equals bold 2 bold pi bold di over bold dt bold equals bold 2 bold πfl

F فرکانس جریان متناوب و di/dt تغییرات جریان نسبت به زمان است و این دو مولفه هم فاز نیستند، به طوری که حاصل جمع برداری آن ها برابر مقاومت ظاهری Z است. طبق رابطه فارادی اختلاف پتانسیل یا ولتاژ القا شده در سیم پیچ ناشی از تغییرات شار مغناطیسی برابر است با:

bold V subscript bold L bold equals bold N bold dϕ over bold dt

در این رابطه VL ولتاژ القا شده، N تعداد حلقه های سیم پیچ و dφ/dt آهنگ تغییر شار مغناطیسی است. در یک مدار اندازه گیری شدت جریان بسیار راحت تر از اندازه گیری شار مغناطیسی می باشد. به این جهت با استفاده از رابطه زیر می توان مقدار ولتاژ القا شده را با مشخص بودن ظرفیت القای مغناطیسی (L) و فرکانس جریان متناوب، محاسبه کرد:

bold V subscript bold L bold equals bold L bold di over bold dt

اما وجود هر گونه ناپیوستگی یا ناهمگنی سطحی یا زیر سطحی (مانند ترک، جدایش، حفره و خوردگی) سبب اختلال و تغییر در مسیر جریان های گردابی و در نتیجه میدان مغناطیسی حاصل از این جریان های گردابی القا شده می شود. این تغییر تاثیر متقابلی بر مقاومت ظاهری سیم پیچ می گذارد. تغییر مقاومت ظاهری سیم پیچ ناشی از عیب یا ناهمگنی را می توان پس از تقویت با مدارهای الکترونیکی با استفاده از تجهیزات مناسبی آشکار ساخت. تجهیزات تست جریان گردابی از لحاظ نوع ارائه و نمایش نتایج اندازه گیری به شکل های مختلف آنالوگ و دیجیتالی وجود دارد. تجهیزات آنالوگ ساده ترین دستگاه های قابل دستیابی در تست جریان گردابی می باشند. اغلب این دستگاه ها شامل یک منبع جریان متناوب، یک سیم پیچ و یک ولت سنج برای اندازه گیری تغییر ولتاژ بین دو سر سیم پیچ و یا یک آمپر سنج برای اندازه گیری تغییر جریان به جای تغییر ولتاژ هستند. آن ها برای شناسایی ترک، بازرسی خوردگی و آزمایش رسانایی الکتریکی به کار می روند.

مسیر جریان های گردابی القا شده در داخل قطعه به صورت حلقه های بسته در صفحه های عمود بر شار مغناطیسی، اما ناهمگن و غیر یکنواخت به داخل قطعه نفوذ می کند. تراکم جریان های گردابی در نقاطی از سطح قطعه در زیر سیم پیچ حداکثر بوده و با افزایش فاصله از سطح به سمت داخل قطعه شدیدا کاهش می یابد. این پدیده به عنوان اثر پوسته ای برای جریان گردابی نامیده شده است. این تراکم جریان در عمق های مختلف به فرکانس جریان نیز بستگی دارد. بنابراین در هر بازرسی باید فرکانس جریان در ارتباط با عمق عیب مورد انتظر انتخاب شود. عمقی از سطح قطعه که مقدار جریان گردابی در آن به اندازه Syntax error from line 1 column 49 to line 1 column 73. Unexpected 'mathsize'. (حدود 37 درصد) جریان در سطح قطعه کاهش می یابد را به عنوان عمق نفوذ استاندارد نامیده اند.

چگونگی نفوذ جریان گردابی با افزایش عمق از سطح قطعه در ارتباط با فرکانس جریان

رابطه زیر برای تعیین مقدار عمق نفوذ استاندارد با تقریب خوبی ارائه ده است:

bold S bold equals bold left parenthesis bold pi bold space bold f bold space bold mu bold space bold sigma bold right parenthesis to the power of bold minus bold 1 over bold 2 end exponent bold almost equal to bold 15900 bold left parenthesis fraction numerator bold rho over denominator bold mu subscript bold r bold f end fraction bold right parenthesis to the power of bold 1 over bold 3 end exponent

در این رابطه ρ مقاومت ویژه ماده بر حسب اهم میلیمتر، μr نفوذ پذیری نسبی مغناطیسی ماده (برای مواد غیر مغناطیسی 1= μr و برای فولاد در ارتباط با نوع فولاد اعداد از حدود 1 تا 2000) و f فرکانس جریان بر حسب هرتز، در این صورت  S بر حسب میلی متر به دست می آید. البته این رابطه عوامل موثر بر روی عمق نفوذ استاندارد را نشان می دهد و رابطه ای برای توزیع میدان جریان گردابی با افزایش عمق از سطح نیست.

فورستر و همکارانش حداقل فرکانس (fg) را برای نمونه های استوانه ای شکل به صورت زیر ارائه داده اند:

bold f subscript bold g bold equals bold space fraction numerator bold 506800 over denominator bold rho bold space bold mu subscript bold r bold space bold d to the power of bold 2 end fraction

در این رابطه d قطر نمونه مورد آزمایش بر حسب میلی متر است.

بنابراین جریان الکتریکی القا شده در قطعه از لحاظ مقدار و فاز به میدان مغناطیسی اولیه سیم پیچ، خواص الکتریکی ماده قطعه مورد بازرسی و میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده در قطعه بستگی دارد.

مسیر جریان گردابی در قطعه نیز به خواص الکتریکی قطعه، حضور یا عدم حضور عیوب یا ناپیوستگی های سطحی و زیر سطحی در قطعه الکترومغناطیسی حاصل از میدان مغناطیسی اولیه و میدان ثانویه مخالف آندر قطعه بستگی دارد. بنابراین ایجاد هر گونه اختلال در مسیر جریان گردابی و نهایتا تغییر در میدان مغناطیسی القا شده ناشی از وجود عیب یا ناهمگنی سطحی یا زیر سطحی در قطعه است.

معمولا در هر آزمون فرکانس به اندازه ای انتخاب می شود که به ازای آن به حساسیت بهینه ای در عمق نفوذ مورد نظر بتوان رسید. در بررسی مواد غیر مغناطیسی برای آشکار سازی عیوب سطحی می توان از فرکانس های نسبتا بالا (در حد چند مگا هرتز؛ برای مثال برای آلومینیم با کاوشگر 2 مگا هرتزی و برای تیتانیم با کاوشگر 6 مگا هرتز) و برای عیوب زیر سطحی از فرکانس های نسبتا پایین در حد چند کیلو هرتز استفاده کرد. اما فرکانس های پایین به کاهش حساسیت و احیانا آشکار نشدن عیوب ریز منجر خواهد شد.

برای بررسی قطعات استوانه ای شکل (توخالی یا توپر) سیم پیچ دایره ای شکل متناسب با اندازه آن به کار می رود. در این گونه موارد فقط عیوبی قابل شناسایی هستند که موقعیتی موازی با محور لوله یا میله داشته باشند. برای شناسایی عیب مانند ترک، شکاف یا هر نوع ناهمگنی باید جهت جریان گردابی تا حد امکان تقریبا در امتداد عمود بر عیب باشد. در این صورت است که در بازرسی می توان حداکثر واکنش میدان مغناطیسی را در ارتباط با عیب کسب و آن را ساده تر شناسایی کرد. چنانچه جهت عیب موازی با امتداد جریان گردابی باشد، اختلالی در مسیر جریان گردابی صورت نمی گیرد و یا به اندازه ای نیست که واکنش آن بر میدان اولیه سیم پیچ چندان قابل ملاحظه باشد که بتواند به شناسایی عیب منجر شود.

در تست جریان گردابی موقع آزمایش فاصله سیم پیچ تا سطح قطعه باید ثابت نگهداشته شود، زیرا که فاصله سیم پیچ تا سطح قطعه مورد بازرسی در مقاومت ظاهری سیم پیچ تاثیر دارد. اگر این فاصله بسیار زیاد باشد، میدان سیم پیچ به قطعه نمی رسد و نتیجتا هیچ جریان گردابی در سطح قطعه جریان نمی یابد و میدانی هم ایجاد نمی شود که بتواند تغییری در مقاومت ظاهری سیم پیچ به وجود آورد.

ایجاد جریان های گردابی از طریق سیم پیچ خارجی (راست) و سیم پیچ داخلی (چپ)

شناسایی عیوب ریز به حساسیت دستگاه کاوشگر بستگی دارد. با دستگاهی که حساسیت بسیار بالایی ندارد، عیوب بسیار ریز را نمی توان تشخیص داد. اما از طرفی دیگر دستگاهی که دارای حساسیت بسیار بالایی است، کوچکترین ناهمگنی موجود در قطعه را می تواند به عنوان عیب تلقی کند. همانند دیگر روش های غیر مخرب لازم است قبل از بازرسی، دستگاه تست جریان گردابی با استفاده از نمونه های استاندارد شده کنترل و تنظیم شود. نمونه های استاندارد شامل ناهمگنی ها و عیوب ایجاد شده با اندازه های معین (عیوب مصنوعی) هستند و برای مثال برای بازرسی لوله ها در جداره نمونه های لوله ای شکل از جنس مورد نظر سوراخ هایی با قطر یکسان (حدود 1 تا 1.5 میلی متر) در امتداد محور لوله به عنوان عیب مصنوعی ایجاد می کنند. در مواردی نمونه های آزمایشی پس از توافق به عمل آمده بین شرکت سازنده و متقاضی ساخته و همراه دستگاه به متقاضی تحویل داده می شود.

کاربرد تست جریان گردابی

این روش معمولا برای بازرسی عیوب سطحی تولیدات نیمه تمام مانند لوله ها، انواع پروفیل ها، میله ها، شمش های داغ ریخته گری مداوم، مفتول های داغ در حین فرآیند شکل دهی گرم با دمای بالا (حدود 800 تا 1200 درجه سانتی گراد) و محصولات نهایی مانند غلتک ها، پین ها و ارزیابی خوردگی سازه ها و سطوح مخفی بال هواپبماها و بدنه کشتی ها و مخازن به کار می رود.

در هر مورد از تاثیر یکی از عوامل موثر بر جریان گردابی استفاده می شود و تاثیر عوامل دیگر تا حد امکان حذف می شود. برای مثال شناسایی عیب یا ناهمگنی از اختلاف قابلیت رسانایی الکتریکی موضعی عیب با دیگر نقاط سالم مجاور آن استفاده می شود. عوامل موثر دیگری که بر روی تمامی قطعه به صورت یکنواخت تاثیر می گذارد، می تواند با استفاده از یک سیم پیچ ثانوی حذف شود. بازرسی جریان گردابی نه فقط برای شناسایی عیوب بلکه برای اندازه گیری ابعاد، ضخامت لایه پوشش، سختی و استحکام فولادها و تعیین فازهای حاصل از عملیات حرارتی به کار می رود.


تست جریان گردابی

 این آزمایش بیشتر برای بازرسی قطعات از جنس مواد رسانا و غیر مغناطیسی به کار می رود. البته برای مواد مغناطیسی نیز می توان این روش را به کار برد، اما به علت این که نفوذ پذیری مغناطیسی خود قطعه بر نتایج آزمایش تاثیر نامطلوب دارد، در اینگونه موارد موقعی می توان از این روش استفاده نمود که به کمک یک میدان مغناطیسی ثابت این تاثیر را تا حد امکان کاهش داد. به این منظور از یک سیم پیچ با جریان مستقیم (DC) یا یک مغناطیس مداوم برای غلبه بر تاثیر نفوذ پذیری استفاده می شود و فرکانس انتخابی نیز در حد پایینی است (برای مثال برای شناسایی عیوب سطحی حدود 100 تا 200 هرتز و برای شناسایی عیوب زیر سطحی از فرکانس های پایین تر).

منابع و پیوندها

گرداوری شده توسط دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن

صفحه مهندسی مکانیک

حسین تویسرکانی، بررسی های غیر مخرب، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، چاپ دوم، 1388.

 

برداشت از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است

تست ادی کارنت
آزمون جریان گردابی
آزمون ادی کارنت
بازرسی ادی کارنت
بازرسی جریان گردابی
تست جریان گردابی چیست
تست ادی کارنت چیست
برچسب ها: تست غیر مخرببازرسی جوشجوشکاری
نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیست و یکمین دوره
عنوان : نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیس ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان :نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره شهر : تهران ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران 1401 نوزدهمین دوره
عنوان: نوزدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شهر: ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران بیست و ششمین دوره
عنوان: نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران بیست و ششمین د ...بیشتر
نمایشگاه های سال 1401
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان شرکت پاکمن بنا به ارزیابی های انجام ش ...بیشتر
برندینگ شرکت پاکمن
درباره گروه تاسیساتی شرکت پاکمن شرکت پاکمن در سال 1354تاسیس شد و در ادامه فعا ...بیشتر
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه ...بیشتر
نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره-شهریور 1400
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره شهر ...بیشتر
بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400
عنوان: بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400 شهر: تهران ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر