دستورالعمل های جوشکاری بویلرهای واتر تیوب

دستورالعمل های جوشکاری بویلرهای واتر تیوب

تعداد بازدید: 4599
چهارشنبه 03 دي 1393

دستورالعمل های جوشکاری بویلر واتر تیوب

دستورالعمل های جوشکاری در بویلرهای واترتیوب (Welding Instruction for water tube Boilers) اطلاعات دقیقی در مورد نحوه جوشکاری و عملیات پیش گرم و پس گرم فراهم نمی کنند زیرا آلیاژها و مواد متنوعی در این بویلرها به کار رفته است. فولادهای کم کربن عموما نیازی به پیش گرم کردن ندارند. فولادهای با درصد متوسط کربن بسته به ضخامت لوله در حدود 40 تا 100 درجه سانتی گراد پیش گرم می شوند. فولادهای کم آلیاژ در حدود 50 تا 150 درجه سانتی گراد و فولادهای زنگ نزن آستنیتی بسته به میزان درصد فاز فریت آن ها ممکن است تا 250 درجه سانتی گراد پیش گرم شوند. دمای پس گرم بسته به نوع ساختار (فرآیند آنیل، تمپر و یا سخت کردن) برای فولادها حداکثر زیر دمای یوتکتوئید خواهد بود. معمولا شرکت های تعمیراتی ملاحظاتی را با توجه به امکانات به کار می برند. با توجه به استاندارد های AWS آمریکا، دستورالعمل شرکت بابکوک آلمان، روش های بازرسی از استانداردهای JIS ژاپن و GOST روسیه جداولی تهیه شده است که تا حدودی می تواند، اطلاعات کلی در ارتباط با جوشکاری اجزا مختلف بویلر و روش های بازرسی از آن ها را ارئه دهند.

دستورالعمل های جوشکاری لوله های اکونومایزر

  آنالیز  
%EL

TS

N/mm2

S P V Ni Mo Cr Mn Si C جنس روش

25

22

340

440

0.04

0.03

0.04

0.03

-

-

-

-

-

0.3

-

-

0.6

0.65

0.2

0.2

0.15

0.16

St35.8

15M03

قطعه 1

قطعه 2

28 520 0.03 0.04 - - 0.35 - 1.0 0.5 0.08

ER 70S-G

Gas: Ar

TIG
17 450 0.012 0.014 - - - - 0.65 0.09 0.08 E6013 MAW
32 470 0.01 0.01 - - - - 0.81 0.5 0.08 E7016
ولتاژ آمپر و نوع جریان Dia (mm) پارامتر

 

10-13

10-15

15-20

15-20

(DCEN)

25-60

30-75

70-90

100-120

ER 70S-G

1.2

1.6

2

2.4

TIG

 

15-30

15-30

20-35

35-50

(AC-DCEN)

50-100    90-130

100-130    130-180

140-180    180-240

160-210   250-310

E60    E70

2.6     3.2

3.2     4.0

4.0     5.0

4.5     6.0

MAW
پس گرم پیش گرم قطعه
خنک کاری 30>   >15  15> دما (oC) دما (oC) ضخامت (mm)
LOV - - 530-600 - 30> St 35.8 - 15Mo3
LOV 60 (min) - 530-600 100 30<
نواحی مورد بازرسی مورد و نوع بازرسی
محل های اتصال هدر، جوش های غیر هم جنس

بادکردگی، سایش، سطوح داخلی هدرهای پایینی

بازدید ظاهری، ذرات مغناطیسی و التراسونیک

 

دستورالعمل جوشکاری لوله های اکونومایزر به هدر

  آنالیز  
%EL

TS

N/mm2

S P V Ni Mo Cr Mn Si C جنس روش

25

340

0.04

0.04

-

-

-

-

0.6

0.2

0.15

St 35.8

قطعه 1

قطعه 2

28 520 0.03 0.04 - - 0.35 - 1.0 0.5 0.08

ER 70S-G

TIG
17 450 0.012 0.014 - - - - 0.65 0.09 0.08 E6013 MAW
32 470 0.01 0.01 - - - - 0.81 0.5 0.08 E7016
ولتاژ آمپر و نوع جریان Dia (mm) پارامتر

 

10-13

10-15

15-20

15-20

(DCEN)

25-60

30-75

70-90

100-120

ER 70S-G

1.2

1.6

2

2.4

TIG

15-30

15-30

20-35

35-50

(AC-DCEN)

50-100    90-130

100-130    130-180

140-180    180-240

160-210    250-310

190-250

E60    E70

2.6     3.2

3.2     4.0

4.0     5.0

4.5     6.0

5

MAW
پس گرم پیش گرم قطعه
خنک کاری 30>   >15  15> دما (oC) دما (oC) ضخامت (mm)
LOV - - 530-600 - 30> St 35.8
LOV 60 (min) - 530-600 100 30<
نواحی مورد بازرسی مورد و نوع بازرسی

ناحیه با دمای بالا، سطوح خارجی لوله ها،

جوشهای پشت بندها، خوردگی سمت دود

وجود پوسته، ترک، بادکردگی

بازرسی چشمی، التراسونیک

 

دستورالعمل جوشکاری هدر به واتروال ها

  آنالیز  
%EL

TS

N/mm2

S P V Ni Mo Cr Mn Si C جنس روش
22 440

0.03

0.03

-

-

0.3

-

0.65

0.2

0.16

15Mo3

قطعه 1

قطعه 2

28 520 0.03 0.04 - - 0.35 - 1.01 0.5 0.08

ER 70S-G

TIG
27 490 0.04 0.03 - - 0.5 - 0.9 0.8 0.12 E 7018 - AL MAW
27 490 0.04 0.03 - - 0.5 0.3 0.9 0.6 0.12 E7016 -G
ولتاژ آمپر و نوع جریان Dia (mm) پارامتر

 

10-13

10-15

15-20

15-20

(DCEN)

25-60

30-80        , Pass1

70-100

100-120

ER 70S-G

1.2

1.6

2

2.4

TIG

 

15-30

15-30

20-35

35-50

(AC-DCEN)

60-90    70-120

90-130    130-180

130-180    180-240

160-240    250-310

E60    E70

2.6     3.2

3.2     4.0

4.0     5.0

5     6.0

MAW
پس گرم پیش گرم قطعه
خنک کاری 30>   >15  15> دما (oC) دما (oC) ضخامت (mm)
LOV - - 530-600 - 30> 15Mo3-15Mo3
LOV 60 (min) - 530-600 100 30< 15Mo3-15.Mo3
نواحی مورد بازرسی مورد و نوع بازرسی

ناحیه با دمای بالاتر از 450 درجه سانتی گراد،

جوش های سربه سر طولی و محیطی

و غیرهمجنس کلیه لوله ها

تغییر رنگ، خزش، خستگی، خوردگی سمت آتش

نمونه برداری مخرب، بازرسی چشمی، التراسونیک

 

دستورالعمل جوشکاری اتصال هدر به درام

  آنالیز  
%EL

TS

N/mm2

S P V Ni Mo Cr Mn Si C جنس روش

22

20

440

610

0.03

0.03

0.03

0.03

-

-

-

1.15

0.3

0.3

-

0.3

0.65

1.0

0.25

0.35

0.16

0.16

15Mo3

WB36

قطعه 1

قطعه 2

26 630 0.005 0.007 - - 0.54 1.22 0.9 0.5 0.06

ER 80S-G

Gas Ar +5%CO2

TIG
19 600 0.04 0.02 - - 0.5 0.5 0.9 0.6 0.12 E 8016 - B1 MAW
27 490 0.04 0.03 0.01 - 0.5 0.3 0.9 0.6 0.12 E7016 -G
ولتاژ آمپر و نوع جریان Dia (mm) پارامتر

 

10-13

10-15

15-20

15-20

(DCEN)

25-70

30-80

70-100

100-130

ER 80S-G

1.2

1.6

2

2.4

TIG

 

15-30

15-30

20-35

35-50

(AC-DCEN)

55-85    50-90

90-130    80-120

140-190    125-175

190-240    185-235

E60    E70

2.6     2.6

3.2     3.2

4.0     4.0

5

MAW
پس گرم پیش گرم قطعه
خنک کاری 30>   >15  15> دما (oC) دما (oC) ضخامت (mm)
LOV - - 530-600 - 12.5> 15Mo3-WB36
LOV 60 (min) 15(min) 530-580 150 12.5<
نواحی مورد بازرسی مورد و نوع بازرسی

پوسته، جوشها (تقویت کننده های محیطی

و لوله ها خوراک دهی و کف)

شوک های حرارتی، خوردگی موضعی و یکنواخت

بازدید ظاهری، ذرات مغناطیسی، التراسونیک ذرات

 

دستورالعمل جوشکاری درام

  آنالیز  
%EL

TS

N/mm2

S P V Ni Mo Cr Mn Si C جنس روش

20

610

0.03

0.03

-

1.15

0.3

0.3

1.0

0.35

0.16

WB36

قطعه 1

قطعه 2

22 620 0.01 0.02 -

0.48

0.5 0.53 1.06 0.5 0.05 P8A6 -EW-W SAW
17 630 0.04 0.03 - - 1.15 2.3 0.9 0.6

0.07

E 9018 - B3 MAW
ولتاژ آمپر و نوع جریان Dia (mm) پارامتر

 

15-25

15-30

20-30

20-30

(AC-DCEN)

55-85

90-130

140-190

190-210

E9018 B3

2.6

3.2 

4

5

MAW
پس گرم پیش گرم قطعه
خنک کاری 30>   >15  15> دما (oC) دما (oC) ضخامت (mm)
LOV 30 (min) 15(min) 530-600 - 12.5> WB36-WB36
LOV 60 (min) 15(min) 530-580 150 12.5<
نواحی مورد بازرسی مورد و نوع بازرسی

کلیه جوش های سازه و نگهدارنده،

لوله های نمونه برداری، جدا کننده بخار،

خشک کن ها و ...

خوردگی یکنواخت و سایش

بازدید ظاهری، ذرات مغناطیسی، التراسونیک ذرات

 

دستورالعمل جوشکاری لوله های سوپرهیتر

  آنالیز  
%EL

TS

N/mm2

S P V Ni Mo Cr Mn Si C جنس روش
22

440

0.03

0.03

-

-

0.5

0.9

0.7

0.2

0.145

13CrMo44

قطعه 1

قطعه 2

26 630 0.005 0.007 -

-

0.54 1.22 0.9 0.5 0.06

ER 80S-G

Gas: Ar

TIG
19 550 0.04 0.03 - - 0.5 1.25 0.9 0.8

0.12

E 8018 - B2 MAW
ولتاژ آمپر و نوع جریان Dia (mm) پارامتر

 

10-13

10-15

15-20

15-20

(DCEN)

25-70

30-80   , pass1

70-100  ,  pass>1

100-130

ER 80S-G

1.2

1.6

2

2.4

TIG

 

15-25

15-30

20-30

25-45

(AC-DCEN)

55-85

90-130

140-180

190-220

E8018 B2

2.4

3.2 

4

5

MAW
پس گرم پیش گرم قطعه
خنک کاری 30>   >15  15> دما (oC) دما (oC) ضخامت (mm)
LOV 30 (min) 15(min) 600-700 - 5.0> 13CrMo44
LOV 60 (min) - 600-700 200-250 5.6<
نواحی مورد بازرسی مورد و نوع بازرسی

نواحی با دمای بالاتر از 450 درجه سانتی گراد،

کلیه لوله ها،بافل های ضد ارتعاش،

زانویی ها، لوله های جا به جایی

اندازه گیری تغییر شکل، بادکردگی و تغییر رنگ

بازدید ظاهری خم ها، خزش، خوردگی، خستگی

دستورالعمل جوشکاری هدر به لوله های سوپر هیتر

  آنالیز  
%EL

TS

N/mm2

S P V Ni Mo Cr Mn Si C جنس روش

22

22

440

440

0.03

0.03

0.03

0.03

-

-

-

-

0.3

0.5

-

0.9

0.65

0.7

0.25

0.2

0.16

0.145

15Mo3

13CrMo44

قطعه 1

قطعه 2

26 630 0.005 0.007 -

-

0.54 1.22 0.9 0.5 0.06

ER 80S-G

Gas: Ar

TIG
19 550 0.04 0.03 - - 0.5 1.25 0.9 0.8

0.12

E 8018 - B2 MAW
19 550 0.03 0.03 - - 0.5 1.2 0.9 0.6

0.12

E 8016 - B2
ولتاژ آمپر و نوع جریان Dia (mm) پارامتر

 

10-13

10-15

15-20

15-20

(DCEN)

25-70 , pass1

30-80

70-100

100-130

ER 80S-G

1.2

1.6

2

2.4

TIG

 

15-25

15-30

20-30

25-45

(AC-DCEN)

55-85    50-90

90-130    80-110

140-180   125-175

190-220    160-265

E18   E16

2.4   2.6

3.2   3.2

4    4

5   5

MAW
پس گرم پیش گرم قطعه
خنک کاری 30>   >15  15> دما (oC) دما (oC) ضخامت (mm)
LOV 30 (min) 15(min) 550-620 - 5.6> 15Mo3-13CrMo44
LOV 30 (min) 15(min) 550-620 200-250 5.6<
نواحی مورد بازرسی مورد و نوع بازرسی

خم ها و جوش ها، محل اتصال لوله به هدر

درزهای طولی و محیطی،

جوش کلاهک های انتهایی

سطوح داخلی هدر پایین، سطح خارجی هدر، اتصالات جوشی

بازدید ظاهری، ذرات مغناطیسی، التراسونیک

 

دستورالعمل جوشکاری هدر خروجی سوپرهیتر

  آنالیز  
%EL

TS

N/mm2

S P V Ni Mo Cr Mn Si C جنس روش

20

22

440

440

0.03

0.03

0.04

0.03

-

-

-

-

1.1

0.5

2.3

0.9

0.55

0.7

0.42

0.2

0.12

0.45

10CrMo910

13CrMo44

قطعه 1

قطعه 2

26 630 0.005 0.007 -

-

0.54 1.22 0.9 0.5 0.06

ER 80S-G

Gas: Ar

TIG
19 550 0.04 0.03 - - 0.5 1.25 0.9 0.8

0.12

E 8018 - B2 MAW
ولتاژ آمپر و نوع جریان Dia (mm) پارامتر

 

10-13

10-15

15-20

15-20

(DCEN)

25-70

30-80 , pass1

70-100 , pass1

100-130 , pass1

ER 80S-G

1.2

1.6

2

2.4

TIG

 

15-25

15-30

20-30

35-50

(AC-DCEN)

55-85

90-130

140-180

190-220

E8018-B2

2.4

3.2

4

5

MAW
پس گرم پیش گرم قطعه
خنک کاری 30>   >15  15> دما (oC) دما (oC) ضخامت (mm)
LOV 30 (min) 15(min) 650-700 - 5.6> قطعه2-قطعه1
LOV 60 (min) - 650-700 250-300 5.6<
نواحی مورد بازرسی مورد و نوع بازرسی

نواحی با دمای 500 درجه سانتی گراد و بالاتر،

کلیه لوله هابافل های ضد ارتعاش،

لوله های معلق، اتصال به هدر

پیش آمدگی، تغییر رنگ، بادکردگی، ترک

اندازه گیری تغییر شکل و بازدید ظاهری،

ذرات مغناطیسی، التراسونیک

 

دستورالعمل جوشکاری هدر خروجی سوپرهیتر ثانوی

  آنالیز  
%EL

TS

N/mm2

S P V Ni Mo Cr Mn Si C جنس روش

20

440

0.03

0.04

-

-

1.1

2.3

0.55

0.42

0.12

10CrMo910

قطعه 1

قطعه 2

23 620 0.005 0.007 -

-

1.04 2.3 0.71 0.32 0.32

ER 90S-G

Gas: Ar

TIG
17 630 0.04 0.03 - - 1.15 2.3 0.9 0.6

0.07

E 9015- B3

MAW

E 9016- B3

E 9018- B3

ولتاژ آمپر و نوع جریان Dia (mm) پارامتر

 

10-13

10-15

15-20

15-20

(DCEN)

25-70,  pass1

30-80 , pass1

70-100 , pass1

100-130

ER 80S-G

1.2

1.6

2

2.4

TIG

 

15-25

15-30

20-30

35-50

(AC-DCEN)

55-85

100-140

190-240

240-300

E60

2.6

3.2

4

5

MAW
پس گرم پیش گرم قطعه
خنک کاری 30>   >15  15> دما (oC) دما (oC) ضخامت (mm)
LOV 30 (min) 15(min) 650-750 250-300 5.6> 10CrMo910
LOV 60 (min) 15(min) 650-750 250-750 5.6<
نواحی مورد بازرسی مورد و نوع بازرسی

نواحی با دمای بالا، کلیه لوله ها،

پشت بندها، بافل های ضد ارتعاش

بادکردگی، تغییر رنگ، پیش آمدگی، خزش، خوردگی

اندازه گیری تغییر شکل، بازدید ظاهری

 

دستورالعمل جوشکاری هدر خروجی سوپرهیتر فاینال

  آنالیز  
%EL

TS

N/mm2

S P V Ni Mo Cr Mn Si C جنس روش

20

17

440

686

0.03

0.03

0.04

0.03

-

0.3

-

0.6

0.1

1.0

0.22

12

0.55

0.55

0.42

0.3

0.12

0.2

10CrMo910

X20CrMoV121

قطعه 1

قطعه 2

23 640 0.03 0.02 -

-

- 12.54 0.57 0.42 0.06

ER 410

Gas: Ar

TIG
20 420 0.03 0.04 - 0.4 1.1 9.5 1.0 0.9

0.1

E 505

MAW
26 680 0.01 0.01 - - 1.15 9.48 0.6 0.4 0.07

E 505- 16

20 450 0.03 0.04 - 0.6 0.75 12.5 1.0 0.9 0.12

E 410

ولتاژ آمپر و نوع جریان Dia (mm) پارامتر

 

10-14

10-15

15-18

15-20

(DCEN)

25-70,  pass1

30-80 , pass(2-7)

70-100

100-130

ER 410

1.2

1.6

2

2.4

TIG

 

15-25

15-30

20-30

35-50

(AC-DCEN)

50-80

90-125

110-190

190-240

E505-16

2.6

3.2

4

5

MAW
پس گرم پیش گرم قطعه
خنک کاری 30>   >15  15> دما (oC) دما (oC) ضخامت (mm)
LOV 30 (min) 30(min) 720-750 250-300 - قطعه1-قطعه2
LOV

15< <60

120 (min)

>60

15(min)

720-750 250-300 -
نواحی مورد بازرسی مورد و نوع بازرسی

نواحی با دمای بالا، کلیه لوله ها،

پشت بندها، بافل های ضد ارتعاش

بازرسی چشمی ترک در اتصالات جوش،

بازدید ظاهری، اندازه گیری تغیر شکل

 

دستورالعمل جوشکاری لوله های سوپرهیتر نهایی

  آنالیز  
%EL

TS

N/mm2

S P V Ni Mo Cr Mn Si C جنس روش

20

17

440

686

0.03

0.03

0.03

0.03

-

0.3

-

0.6

0.5

1.0

0.9

12

0.7

0.55

0.2

0.3

0.45

0.2

13CrMo44

X20CrMoV121

قطعه 1

قطعه 2

23 540 0.03 0.02 -

-

- 12.54 0.57 0.42 0.06

ER 410

Gas: Ar

TIG
20 540 0.03 0.02 - - - 12.5 1.0 0.9

0.12

E 410

MAW
26 680 0.01 0.01 - - 1.15 9.48 0.6 0.4 0.07

E 505- 16

20 420 0.03 0.04 - 0.4 1.1 9.5 1.0 0.9 0.1

E 505

ولتاژ آمپر و نوع جریان Dia (mm) پارامتر

 

10-14

10-15

15-18

15-20

(DCEN)

25-70,  pass1

30-80 , pass>1

70-100

100-130

ER 410

1.2

1.6

2

2.4

TIG

 

15-25

15-30

20-30

35-50

(AC-DCEN)

50-80

90-125

110-190

190-240

E505-16

2.6

3.2

4

5

MAW
پس گرم پیش گرم قطعه
خنک کاری 30>   >15  15> دما (oC) دما (oC) ضخامت (mm)
LOV 60 (min) 30(min) 720-350 250-300 - قطعه1-قطعه2

منابع و پیوندها

گردآوری شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن

 

برداشت از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است

Welding Instruction for water tube Boilers
دستورالعمل های جوشکاری بویلرهای واتر تیوب چیست
دستورالعمل جوشکاری لوله های اکونومایزر به هدر
دستورالعمل های جوشکاری لوله های اکونومایزر
دستورالعمل جوشکاری هدر به واتروال ها
دستورالعمل جوشکاری اتصال هدر به درام
دستورالعمل جوشکاری درام
برچسب ها: متالورژی بویلرجوشکاریبویلر
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان شرکت پاکمن بنا به ارزیابی های انجام ش ...بیشتر
برندینگ شرکت پاکمن
درباره گروه تاسیساتی شرکت پاکمن شرکت پاکمن در سال 1354تاسیس شد و در ادامه فعا ...بیشتر
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه ...بیشتر
بیستمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان بهمن ماه 1400
عنوان: بیستمین نمايشگاه بين المللی تجهيزات و تاسيسات سرمايشی و گرمايشی اصفهان ...بیشتر
نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره-شهریور 1400
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره شهر ...بیشتر
بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400
عنوان: بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400 شهر: تهران ...بیشتر
تقویم نمایشگاهی 1400
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
تجلیل از شرکت پاکمن به عنوان واحد نمونه صنعتی در روز گرامیداشت صنعت ، معدن و تجارت
  مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن، در روز سه شنبه 10 تیرماه 99 در استان ...بیشتر
انتخاب نفرات برتر در مسابقه اینستاگرامی عکاسی تاسیسات موتورخانه
مسابقه اینستاگرامی عکاسی تاسیسات موتورخانه   درباره مسابقه با توجه ...بیشتر
کارت واکسن پرسنل پاکمن
درباره خبر: کارتهای مربوط به پرسنل کارخانه به شرح زیر میباشد مشاهده کارتها ...بیشتر
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1400
عنوان: بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1400 شهر: تهران ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر