محاسبه سرانگشتی بار سرمایی

محاسبه سرانگشتی بار سرمایی

تعداد بازدید: 25146
دوشنبه 13 بهمن 1393

بار سرمایی به میزان گرمای لازمی که طی فصل گرم باید از یک فضای بسته گرفته شود تا شرایط آسایش یعنی دمای تقریبی 22-18 درجه با رطوبت نسبی تقریبی 25% -30% در آن فضا تامین شود، می کویند.در چنین شرایطی برای محاسبه بار سرمایی به منظور انتخاب تجهیز از فرمول زیر استفاده می شود:


Q equals A divided by 350 asterisk times 10 space T o n

230-520

A : مساحت فضای مورد نظر بر حسب m 2

ضریب 350 بین 300 و 400  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

بار سرمایی

به طور مثال بار سرمایی سه  ساختمان تجاری مجاور هر کدام به مساحت 4000 متر مربع در شهر تبریز به قرار زیر است( سیستم تهویه مطبوع مشترک است):

<Q equals A divided by 350 asterisk times 10 space t o n equals 342 space t o n equals 4114285 space B t u divided by h r

 

نوع کاربری

توضیحات

فرمول

ساختمان های اداری تجاری به طور کل

230-520

ضریب 350 با توجه به موقعیت طرح مابین 300الی 400 متغیر است.

Q equals A divided by 350 asterisk times 10 space T o n

ساختمان های اداری تجاری به طور کل

230-520

ضریب 350 با توجه به موقعیت طرح مابین 300الی 400 متغیر است.

Q equals 350 asterisk times A left parenthesis B T U divided by h r right parenthesis

ساختمان های ادای و تجاری با فضاهای داخلی زیاد که دارای جدار خارجی با تعداد بالاهستند

ضریب 250 بین 275 و 225  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 250 asterisk times 10 space t o n

ساختمان های ادای و تجاری با فضاهای داخلی زیاد که دارای جدار خارجی با تعداد بالاهستند

ضریب 480 بین 430 و 530  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

480 left parenthesis b t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

ساختمان های اداری و تجاری که فاقد فضاهای پیرامونی بزرگ با جدار خارجی بالا

ضریب 325 بین 300 و 350  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 325 asterisk times 10 t o n

 

ساختمان های اداری و تجاری که دارای فضاهای پیرامونی بزرگ با جدار خارجی بالا

ضریب 370 بین 340 و 400  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

space space A asterisk times 370 space left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis

 

ساختمان های اداری و تجاری کوچک

 

ضریب 350 بین 325 و 375  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 350 asterisk times 10 space t o n

 

ساختمان های اداری و تجاری کوچک

 

ضریب 340 بین 320 و 370  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A asterisk times 340 space left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis

 

بانک ها، دادگاه ها، سالن های اجتماعات و انجمن های شهر

160-340

ضریب 225 بین 200 و 250  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 225 asterisk times 10 space t o n

 

بانک ها، دادگاه ها، سالن های اجتماعات و انجمن های شهر

350-750

ضریب540بین 480 و600  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

540 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

 

کارگاه های ابزار دقیق

ضریب 175 بین 50 و 300  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 175 asterisk times 10 space t o n

کارگاه های ابزار دقیق

ضریب 1400 بین 400 و 2400  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند

 

1400 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

اتاق کامپیوتر

ضریب 100 بین 50 و 150  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

 

A divided by 100 asterisk times 10 space t o n

اتاق کامپیوتر

ضریب 1600 بین 800 و 2400 با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند

A asterisk times 1600 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis

 

کلانتری ها، ایستگاه های اتش نشانی و دفاتر پست

200-400

ضریب 300 بین 250 و 350  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 300 asterisk times 10 space t o n

کلانتری ها، ایستگاه های اتش نشانی و دفاتر پست

300-600

ضریب 400 بین 340 و 480  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

400 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

رستوران ها

75-300

ضریب 175 بین 100 و 250  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 175 asterisk times 10 space t o n

رستوران ها

400-1550

ضریب 840 بین 480 و 1200  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند

840 space B t u divided by h r asterisk times A

رستوران های کوچک، کافی شاپ ها و باشگاه ها:

75-300

ضریب 175 بین 200 و 150  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 175 asterisk times 10 space t o n

 

رستوران های کوچک، کافی شاپ ها و باشگاه ها

400-600

ضریب 700 بین 600 و 800  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند

A divided by 175 asterisk times 10 space t o n

 

سالن های غذاخوری و کافه تریاها و سلف سرویس ها

75-300

ضریب 175 بین 100 و 250  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 175 asterisk times 10 space t o n

 

سالن های غذاخوری و کافه تریاها و سلف سرویس ها

400-1550

ضریب 840 بین 480 و 1200  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

 

A asterisk times 840 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis

آشپزخانه ها

فضایی با دمای  85

ضریب 200 بین 150 و 350  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

 

A divided by 200 asterisk times 10 space t o n

آشپزخانه ها

فضایی با دمای  85

ضریب 560 بین 340 و 800  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند

560 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

 

سالن های تئاتر و همایش

ضریب 0.06 بین 0.05 و 0.07  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 0.06 asterisk times 10 space t o n

سالن های تئاتر و همایش

ضریب 720 بین 600 و 840  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

720 space left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times B

اتاق های بستری بیماران در بیمارستان و آسایشگاه

200-400

ضریب 275 بین 250 و 300  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 275 asterisk times 10 space t o n

اتاق های بستری بیماران در بیمارستان و آسایشگاه

300-600

ضریب 440 بین 400 و 480  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

440 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

ساختمان هایی با 100 درصد هوا تازه مثل بیمارستان ها و آزمایشگاها

ضریب 300 بین 100 و 300  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 200 asterisk times 10 space t o n

ساختمان هایی با 100 درصد هوا تازه مثل بیمارستان ها و آزمایشگاها

ضریب 800 بین 400 و 1200  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

800 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

درمانگاه ها، مراکز دندانپزشکی  بخش های اداری آن ها

200-400

ضریب 275 بین 250 و 300  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 275 asterisk times 10 space t o n

درمانگاه ها، مراکز دندانپزشکی  بخش های اداری آن ها

300-600

ضریب 440بین 400 و 480  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

440 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

آپارتمان های یک  دو خوابه

300-500

ضریب 400 بین 350 و 450  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 400 asterisk times 10 space t o n

آپارتمان های یک  دو خوابه

240-400

ضریب 300 بین 270 و 340  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

300 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

فضاهای عمومی هتل ها  متل ها

160-375

 ضریب 275 بین 250 و300  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 275 asterisk times 10 T o n

فضاهای عمومی هتل ها  متل ها

320-740

ضریب 440 بین 400 و 480  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

440 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

اتاق های مهمان هتل ها و متل ها و خوابگاه ها

300-600

ضریب 450 بین 400 و 500  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 450 asterisk times 10 T o n

اتاق های مهمان هتل ها و متل ها و خوابگاه ها

200-400

ضریب 270 بین 240 و 300  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

270 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

کلاس های درس

150-300

ضریب 250 بین 225 و 275  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 250 asterisk times 10 T o n

کلاس های درس

350-800

ضریب 480 بین 430 و 530  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

480 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

کتابخانه ها و موزه ها

160-400

ضریب 300 بین 250 و 350  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 300 asterisk times 10 space T o n

کتابخانه ها و موزه ها

300-750

ضریب 410 بین 340 و 480  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

410 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

ساختمان مسکونی (به طور کلی)

 

ضریب 600 بین 500 و 700  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 600 asterisk times 10 space T o n

ساختمان مسکونی (به طور کلی)

 

ضریب 205 بین 170 و 240  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

205 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

فروشگاه های بزرگ و تک فروشی

200-500

ضریب 250 بین 200 و 300  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 250 asterisk times 10 space T o n

فروشگاه های بزرگ و تک فروشی

240-600

ضریب 500 بین 400 و 600  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

500 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

داروخانه ها، مغازه های فروش کفش و لباس و جواهر فروشی ها، آرایشگاه ها و سایر اماکن خدماتی از این قبیل

100-350

ضریب 200 بین 175 و 225  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 200 asterisk times 10 T o n

داروخانه ها، مغازه های فروش کفش و لباس و جواهر فروشی ها، آرایشگاه ها و سایر اماکن خدماتی از این قبیل

350-1150

ضریب 610 بین 530 و 690  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

610 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

سوپرمارکت ها

150-400

ضریب 300 بین 250 و 350  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 300 asterisk times 10 T o n

سوپرمارکت ها

300-600

ضریب 410 بین 340 و 480  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

410 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

مراکز خرید و بازارها

150-400

ضریب 250 بین 150 و 350  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 250 asterisk times 10 space T o n

مراکز خرید و بازارها

300-800

ضریب 570 بین 340 و 800  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

570 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

زندانها

300-500

ضریب 400 بین 350 و 450  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A divided by 400 asterisk times 10 space t o n

زندانها

240-400

ضریب 305 بین 270 و 340  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

305 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times A

مساجد

تعداد افراد حاضر=C

ضریب 0.05 بین 0.04 و 0.06  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

0.05 space T o n asterisk times C

مساجد

ضریب 600 بین 480 و 720  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

600 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times C

سالن های ورزشی مانند بولینگ

تعداد راهروهای پرتاب توپ=D

ضریب 2 بین 1.5 و 2.5  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

2 space T o n asterisk times D

سالن های ورزشی مانند بولینگ

ضریب 24000 بین 18000 و 30000  با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

24000 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times D

 

گردآوری شده توسط دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن

fast cooling load calculation
برچسب ها: بار سرمایی
نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیست و یکمین دوره
عنوان : نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیس ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان :نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره شهر : تهران ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره ...بیشتر
نمایشگاه های سال 1401
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان شرکت پاکمن بنا به ارزیابی های انجام ش ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران 1401 نوزدهمین دوره
عنوان: نوزدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شهر: ...بیشتر
برندینگ شرکت پاکمن
درباره گروه تاسیساتی شرکت پاکمن شرکت پاکمن در سال 1354تاسیس شد و در ادامه فعا ...بیشتر
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه ...بیشتر
نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره-شهریور 1400
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره شهر ...بیشتر
بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400
عنوان: بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400 شهر: تهران ...بیشتر
تقویم نمایشگاهی 1400
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر