محصولات شرکت پاکمن - بویلر روغن داغ شرکت پاکمن

محصولات شرکت پاکمن

هیترهای روغن داغ شرکت پاکمن کاربرد بسیاری در صنعت سیمان و صنایع غذایی دارد. این هیترها با توان تولید سیالی با درجه حرارت بالاتر از 200 درجه سانتی گراد در رقابت با بخار در صنعت گرمایش می باشد.

هیترهای روغن داغ شرکت پاکمن از ظرفیت 250.000 Kcal/h تا 4.000.000 Kcal/h تولید می شود.

مقایسه بخار و روغن در سیستم های گرمایشی

بخار در سیستم های گرمایشی از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته است. لیکن تولید بخار در دماهای بالا مستلزم بالا بردن فشار کاری می باشد. در فرآیند های صنعتی حهت انتقال حرارت به سیالی با دمای بالا نیاز است که دستیابی به این امر به واسطه ی استفاده از بخار، باتوجه به جوانب امر و شرایط کار، چندان سهل الوصول و مقرون به صرفه نمی باشد.

لذا به منظور ارتقا و بهینه سازی سیستم ها ی گرمایشی، بویلر های روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای 400 درحه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد . طراحی و ساخت دیگ روغن داغ مستلزم به کار گیری دانش فنی، تجارب و مهارت ها ی ویژه ای می باشد که شرکت پاکمن در جهت دستیابی به محصولی مطابق با استاندارد ها بین المللی، تحقیقات وسیع و گسترده ای را انجام داده که از جمله آن انتشار کتابچه راهنمای محاسبه حداکثر دمای فیلم روغن داغ می باشد.

مزایای روغن داغ نسبت به بخار

برابر بررسی ها ی صورت گرفته مشخص گردید که سیستم گرمایشی روغن داغ نسبت به بخار مزایای ذیل را دارد:

    کارکرد در شرایط با فشار پیین
    ایجاد دمای بالا و بالطبع نیاز به سطح حرارتی کمتر
    عدم احتمال خوردگی (به علت ساختار شیمایی)
    عدم یخ زذگی در هنگام خاموش بودن دستگاه
    عدم رسوب گرفتگی و بالطبع افزایش راندمان انتقال حرارت
    عدم نیاز به تجهیزات جهت تصفیه و نرم کردن روغن
    عدم نیاز به سیستم های شیمیایی دوزینگ جهت اصلاح کیفیت شیمیایی روغن
    عدم وجود تلفات حرارتی ناشی از کندانس و فلاش بخار
    عدم وجود تله ها ی بخار
    عدم احتمال انفجار ناشی از تراکم گازهای فشرده
    عدم نیاز به دی ایریتور و تانک کندانس
    عدم نیاز به بلودان
    عدم نیاز به خلا شکن
    سهولت راهبری و نیاز به نگهداری کمتر
    کارآیی و صحت کارکرد بالا
    ایمنی و اطمینان بیشتر
    کنترل صحیح دما
    ساختاری با عمر طولانی تر
    عدم وجود ضربه های بخار و فلاش بخار

 

مراجعه به مطلب علمی هیتر روغن داغ

دانلود کاتالوگ روغن داغ

بویلر روغن داغ PTOH-250

بویلر روغن داغ PTOH-250
کلیات ساختی هیترهای روغن داغ دارای سیستم پخش کننده روغن داخل بویلر به جهت پخش یکسان و ایجاد تبادل حرارتی یکنواخت طراحی به صورت سه پا ...

بویلر روغن داغ PTOH-500

بویلر روغن داغ PTOH-500
کلیات ساختی هیترهای روغن داغ دارای سیستم پخش کننده روغن داخل بویلر به جهت پخش یکسان و ایجاد تبادل حرارتی یکنواخت طراحی به صورت سه پا ...

بویلر روغن داغ PTOH-750

بویلر روغن داغ PTOH-750
کلیات ساختی هیترهای روغن داغ دارای سیستم پخش کننده روغن داخل بویلر به جهت پخش یکسان و ایجاد تبادل حرارتی یکنواخت طراحی به صورت سه پا ...

بویلر روغن داغ PTOH-1000

بویلر روغن داغ PTOH-1000
کلیات ساختی هیترهای روغن داغ دارای سیستم پخش کننده روغن داخل بویلر به جهت پخش یکسان و ایجاد تبادل حرارتی یکنواخت طراحی به صورت سه پا ...

بویلر روغن داغ PTOH-1250

بویلر روغن داغ PTOH-1250
کلیات ساختی هیترهای روغن داغ دارای سیستم پخش کننده روغن داخل بویلر به جهت پخش یکسان و ایجاد تبادل حرارتی یکنواخت طراحی به صورت سه پا ...

بویلر روغن داغ PTOH-1500

بویلر روغن داغ PTOH-1500
کلیات ساختی هیترهای روغن داغ دارای سیستم پخش کننده روغن داخل بویلر به جهت پخش یکسان و ایجاد تبادل حرارتی یکنواخت طراحی به صورت سه پا ...

بویلر روغن داغ PTOH-1750

بویلر روغن داغ PTOH-1750
کلیات ساختی هیترهای روغن داغ دارای سیستم پخش کننده روغن داخل بویلر به جهت پخش یکسان و ایجاد تبادل حرارتی یکنواخت طراحی به صورت سه پا ...

بویلر روغن داغ PTOH-2000

بویلر روغن داغ PTOH-2000
کلیات ساختی هیترهای روغن داغ دارای سیستم پخش کننده روغن داخل بویلر به جهت پخش یکسان و ایجاد تبادل حرارتی یکنواخت طراحی به صورت سه پا ...

بویلر روغن داغ PTOH-2250

بویلر روغن داغ PTOH-2250
کلیات ساختی هیترهای روغن داغ دارای سیستم پخش کننده روغن داخل بویلر به جهت پخش یکسان و ایجاد تبادل حرارتی یکنواخت طراحی به صورت سه پا ...

بویلر روغن داغ PTOH-2500

بویلر روغن داغ PTOH-2500
کلیات ساختی هیترهای روغن داغ دارای سیستم پخش کننده روغن داخل بویلر به جهت پخش یکسان و ایجاد تبادل حرارتی یکنواخت طراحی به صورت سه پا ...