محصولات شرکت پاکمن - بویلر بخار واتر تیوب شرکت پاکمن

محصولات شرکت پاکمن

شرکت پاکمن بویلر های بخار واترتیوب تا ظرفیت 70 تن در ساعت را طبق سفارش مشتری تولید می نماید.

بویلر های واترتیوب، بویلرهای صنعتی جهت تامین فشار های بالا می باشند.

مراجعه مطلب علمی بویلر واتر تیوب

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-5

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-5
مشخصات کلی دستگاه: استاندارد EN-12952 در ساخت بویلر واتر تیوب استاندارد صنعتی ABMA   1. تمام شرایط ساخت دستگاه با در نظ ...

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-6

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-6
  مشخصات کلی دستگاه: استاندارد EN-12952 در ساخت بویلر واتر تیوب استاندارد صنعتی ABMA   1. تمام شرایط ساخت دستگا ...

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-7

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-7
مشخصات کلی دستگاه: استاندارد EN-12952 در ساخت بویلر واتر تیوب استاندارد صنعتی ABMA   1. تمام شرایط ساخت دستگاه با در نظ ...

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-10

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-10
مشخصات کلی دستگاه: استاندارد EN-12952 در ساخت بویلر واتر تیوب استاندارد صنعتی ABMA   1. تمام شرایط ساخت دستگاه با در نظ ...

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-14

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-14
مشخصات کلی دستگاه: استاندارد EN-12952 در ساخت بویلر واتر تیوب استاندارد صنعتی ABMA   1. تمام شرایط ساخت دستگاه با در نظ ...

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-20

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-20
مشخصات کلی دستگاه: استاندارد EN-12952 در ساخت بویلر واتر تیوب استاندارد صنعتی ABMA   1. تمام شرایط ساخت دستگاه با در نظ ...

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-30

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-30
مشخصات کلی دستگاه: استاندارد EN-12952 در ساخت بویلر واتر تیوب استاندارد صنعتی ABMA   1. تمام شرایط ساخت دستگاه با در نظ ...

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-35

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-35
مشخصات کلی دستگاه: استاندارد EN-12952 در ساخت بویلر واتر تیوب استاندارد صنعتی ABMA   1. تمام شرایط ساخت دستگاه با در نظ ...

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-40

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-40
مشخصات کلی دستگاه: استاندارد EN-12952 در ساخت بویلر واتر تیوب استاندارد صنعتی ABMA   1. تمام شرایط ساخت دستگاه با در نظ ...

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-45

بویلر بخار واتر تیوب مدل PWSB-45
مشخصات کلی دستگاه: استاندارد EN-12952 در ساخت بویلر واتر تیوب استاندارد صنعتی ABMA   1. تمام شرایط ساخت دستگاه با در نظ ...