مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم

مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم

مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم

مبحث 19مقررات ملّي ساختمان ايران

تاریخ انتشار: 13 آبان 1393
تعداد بازدید: 11670

فهرست مطالب

1-19 كليات
1-1-19 دامنه كاربرد
2-1-19 تعاريف
2-19 مقررات كلي طراحي و اجرا
1-2-19 مدارك مورد نياز جهت اخذ پروانه ساختما
2-2-19 عوامل ويژه اصلي
3-2-19 عوامل ويژه
4-2-19 روش هاي طراحي
3-19 پوسته خارجي ساختمان
1-3-19 روش الف - روش كاركردي
2-3-19 روش ب – روش تجويزي
3-3-19 توصيه ها در زمينه طراحي ساختمان
4-19 تاسيسات مكانيكي
1-4-19 كنترل و برنامه ريزي سيستم گرمايي
2-4-19 كنترل و برنامه ريزي سيستم سرمايي
3-4-19 كنترل و برنامه ريزي سيستم تهويه و تعويض هوا
4-4-19 تأمين آب گرم مصرفي
5-19 روشنايي
1-5-19 سيستم ها و تجهيزات روشنايي- كليات
2-5-19 سيستم هاي كنترل روشنايي لازم
پيوست 1 روش تعيين گروه اينرسي حرارتي ساختمان يا بخشي از آن
پيوست 2 روش محاسبه شاخص خورشيدي و تعيين گروه بندي مربوط به شاخص

پيوست 3 گونه بندي جغرافيايي نياز انرژي گرمايي – سرمايي سالانه ساختمان
پيوست 4 گروه بندي كاربري ساختمان ها
پيوست 5 تعيين گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي
پيوست 6 مقادير فيزيكي اصلي، تعاريف، علايم
پيوست 7 مقادير ضرايب هدايت حرارت مصالح متداول
پيوست 8 مقادير مقاومت هاي حرارتي سطوح داخلي و خارجي77
پيوست 9 - مقادير ضرايب انتقال حرارت جدارهاي نورگذر و بازشوهاي

 

 

1-19 كليات

1-1-19 دامنه كاربرد

اين فصل (نوزدهم) از مقررات ملي ساختمان ضوابط طرح، محاسبه و اجراي عايق كاري حرارتي و سيستم هاي تأسيساتي گرمايي، سرمايي، تهويه، تهويه مطبوع، تأمين آب گرم مصرفي و روشنايي الكتريكي در ساختمان ها را تعيين مي كند، و شامل دو روش كاركردي (روش الف) و تجويزي (روش ب) است.

در روش الف ضريب انتقال حرارت طرح ساختمان محاسبه گرديده، با ضريب انتقال حرارت مرجع مربوط به طراحي مورد نظر مقايسه مي شود. همچنين، اصول كلي ضروري در مورد سيستم هاي طراحي شده، جهت به حداقل رسانيدن مصرف بيان، مي گردد.
در روش ب راه حل هاي فني مختلف براي تعيين طراحي قسمت هاي مختلف تشكيل دهنده پوستةه خارجي ساختمان ارائه مي گردد.
اين روش فقط در موارد زير قابل اعمال است :
- خانه هاي ويلايي و واحدهاي واقع در آپارتمان هاي مسكوني با مجموع زيربناي كمتر از 1000 متر مربع
- تمام ساختمان هاي گروه 3 از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي (ر.ك به پيوست 5)
در بخش هاي بعدي اين مبحث، ضوابط مربوط به طراحي سيستم هاي تأسيساتي گرمايي، سرمايي، تهويه، تهويه مطبوع، تأمين آب گرم مصرفي و روشنايي الكتريكي ارائه شده است.

2-1-19 تعاريف

تعاريف ارائه شده در اين فصل فقط براي اين مبحث انجام شده است.

 • احداث

برپا كردن ساختمان در روي زمين خالي

 • اينرسي حرارتي

قابليت كلي پوسته خارجي و ديوارهاي داخلي در ذخيره كردن انرژي (با جذب آن) و بازپس دادن آن (در صورت لزوم) براي به حداقل رسانيدن نوسان هاي دما و بار گرمايي- سرمايي در فضاهاي كنترل شده ساختمان. گروه بندي اينرسي حرارتي كلي ساختمان با استفاده از جرم سطحي مفيد ساختمان (ر.ك. به پيوست 1)، صورت مي گيرد.

 • بازسازي

دوباره سازي بخش هاي عمده اي از ساختمان كه در اثر سانحه يا فرسودگي آسيب ديده اند.

 • بازشو

كليه سطوح در پوسته خارجي ساختمان كه براي ايجاد دسترسي، تأمين روشنايي، ديد به خارج، خروج گاز حاصل از سوخت، تهويه و تعويض هوا ايجاد مي گردند. (مثل انواع درها، دريچه ها، پنجره ها، نماهاي شيشه اي، نورگيرها، هواكش ها، دودكش ها و …).

 • بام تخت

پوشش نهايي هر قسمت از ساختمان كه شيبي كمتر يا مساوي 10 درجه نسبت به سطح افقي دارد. بامهاي تخت بخشي از پوسته خارجي ساختمان محسوب مي شوند.

 • بام شيب دار

پوشش نهايي ساختمان كه شيبي بيشتر از 10 درجه و كمتر از 60 درجه نسبت به سطح افقي دارد. در بالاي سقف شيب دار فضاي خارج و در زير آن فضاي كنترل شده يا كنترل نشده قرار دارد. در صورتي كه فضاي زيرين كنترل شده باشد، بام شيب دار بخشي از پوسته خارجي ساختمان محسوب مي شوند.

 • برچسب انرژي

برچسبي كه توسط مقامات ذيصلاح بر روي توليدات صنعتي مورد استفاده در ساختمان نصب مي شود تا حد كيفيت محصولات از بعد مصرف انرژي مشخص گردد.

 • پايانه حرارتي

بخشي از يك سيستم مركزي سرمايي يا گرمايي كه در آخر مدار قرار دارد و انرژي منتقل شده توسط مدار توزيع را به فضا يا فضاهاي كنترل شده انتقال م يدهد (مانند رادياتور).

 • پل حرارتي

نقاطي از ساختمان كه به علت عدم تداوم و يكپارچگي عايق حرارت پوسته خارجي ساختمان باعث افزايش ميزان انتقال حرارت مي گردند.

 • پوسته خارجي

كليه سطوح پيراموني ساختمان، اعم از ديوارها، سقف ها، كف ها، بازشوها، سطوح نورگذر و نظاير آنها كه از يك طرف با فضاي خارج و يا فضاي كنترل نشده، و از طرف ديگر با فضاي كنترل شده داخل ساختمان در ارتباط هستند.
پوسته خارجي الزاما" در تمام موارد با پوسته فيزيكي ساختمان يكي نيست، زيرا پوسته فيزيكي ممكن است دربرگيرنده فضاهاي كنترل نشده نيز باشد. پوسته خارجي ساختمان شامل عناصري كه در وجه خارجي خود مجاور خاك و زمين هستند نيز مي باشد.

 • پوسته فيزيكي

كليه سطوح پيراموني ساختمان، اعم از ديوارها، سقف ها، كف ها، بازشوها و نظاير آنها كه از يك طرف با فضاي خارج و از طرف ديگر با فضاي داخل يا فضاي كنترل نشده در ارتباط هستند.

جهت مطالعه مابقی موارد از لینک زیر دانلود شود

دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی