پروژه ها - مسکونی، اداری و تجاری
شرکت کربن فعال پارس رفسنجان