content list
مطالب با تگ دیاگرام فازی
دیاگرام فازی مس و رویچهارشنبه 03 دي 1393
دیاگرام فازی مس و روی دیاگرام فازی مس و روی (Phase diagram of copper and zinc) مطابق شکل زیر است. روی حلالیت زیادی در مس دارد و تشکیل محلول جامد α تا 39% Zn در 456 درجه سانتیگراد می‌دهد. با افزایش مقدار روی محلول جامد دوم روی در مس تشکیل می‌شود که با فاز β نشان داده می‌شود. محلول جامد α ساختار FCC دارد. فاز β ساختار BCC دارد و هنگام سرد شدن در گستره دمای 468 تا 456 درجه سانتیگراد از فاز β ن ...
مشاهده
دیاگرام فازی مس و قلعچهارشنبه 03 دي 1393
دیاگرام فازی مس و قلع دیاگرام فازی مس و قلع (Phase Diagram of Copper and Tin) در شکل زیر نشان داده شده است. حلالیت جامد قلع در مس بین 520 و 586 درجه سانتیگراد حداکثر به 15.8% می‌رسد، که خیلی کمتر از حلالیت روی در مس است. این نمودار فازی نشان می‌دهد آلیاژهای مس و قلع که تا حدود 11Sn% دارند وقتی که از دمای بیشتر از 350 درجه سانتیگراد تا دمای اتاق سرد می‌شوند فاز ε رسوب می‌کند. این دگرگونی باید خیلی آهسته انج ...
مشاهده
دیاگرام فازی مس و آلومینیوم دیاگرام فازی مس و آلومینیوم (Phase Diagram of Copper and Aluminum) در شکل زیر نشان داده شده است. حلالیت جامد آلومینیوم در مس به حدود 9.4% در 567 درجه سانتیگراد می رسد. با کاهش دما ، حلالیت آلومینیوم به ‌طور قابل توجهی در امتداد فصل مشترک (β+α) و α افزایش می یابد. همچنین فاز β با واکنش یوتکتوئیدی در 567 درجه سانتیگراد و 11.8% آلومینیوم ، به فاز α + γ2  تجزیه می شود ...
مشاهده
دیاگرام فازی مس و سیلیسیم دیاگرام فازی مس و سیلیسیم (Phase Diagram of Copper and Silicon) در شکل زیر نشان داده شده است. آلیاژهای مس- سیلیسیم معمولاً به نام برنزهای سیلیسیم و یا به نام تجاری خود مثل اِوِردور یا هِرکولوی معروف‌اند. اغلب برنزهای سیلیسیم 1 تا 3% سیلیسیم دارند. گاهی برای بهبود خواص به آن‌ها مقدار کمی آهن و منگنز افزوده می‌شود. منابع و پیوندها گرد آوری شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن ویلیام اسمیت ...
مشاهده
دیاگرام فازی آهن-کربنچهارشنبه 03 دي 1393
دیاگرام فازی آهن-کربن دیاگرام فازی آهن – کربن (Fe-C phase diagram) دیاگرامی تعادلی از کربن در محلول جامد آهن بوده که نشانگر تغییرات ساختاری آلیاژهای آهن – کربن نسبت به درجه حرارت می باشد. این دیاگرام بر حسب درصد کربن آلیاژ، درجه حرارت، سرد کردن یا گرم کردن بسیار آهسته رسم شده و به همین علت به آن دیاگرام تعادلی آهن – کربن می گویند. نمودار تعادلی آهن-کربن راهنمایی ست که به کمک آن می توان روش های مختلف عملیات حرارتی را بررسی ...
مشاهده
دیاگرام فازی (علم مواد)چهارشنبه 03 دي 1393
دیاگرام فازی دیاگرام فازی (Phase Diagram)، نمایش گرافیکی از داده است که اطلاعات قابل ملاحظه ای درباره یک ترکیب یا طبیعت تاثیرات متقابل بین بیش از یک ترکیب را فراهم می آورد. دیاگرام های فازی نقشه های راهنمایی هستند که به کمک آن ها تشکیل و پایداری فاز های مختلف بررسی می شوند. این نمودار ها در شرایط تعادلی به دست می آیند و به همین دلیل آن ها را نمودار های تعادلی فازی می نامند. اگر چه در بسیاری از فرآیند ها و تولیدات صنعتی شرایط تعادلی به طور کامل ...
مشاهده
قانون فاز گیبسچهارشنبه 03 دي 1393
قانون فاز گیبس قانون فاز گیبس (Gibbs Phase Rule) اولین بار توسط گیبس ارائه شد و توسط روزبوم کاربرد عمومی پیدا کرد. قانون فاز شرایط تعادل را به صورت رابطه ای بین تعداد فاز ها و اجزای یک سیستم تعریف می کند: در این رابطه F درجه آزادی، C تعداد اجزا و P تعدا فاز هاست. هر سیستم دارای تعداد مشخصی متغیر مستقل است که برای تعریف سیستم باید هر کدام از این متغیر ها مقادیر معینی داشته باشند. دما، فشار، ترکیب فازها، نیروی مغناطیسی، میدان ثقلی و ... م ...
مشاهده
واکنش یوتکتیکچهارشنبه 03 دي 1393
واکنش یوتکتیک برای بررسی واکنش یوتکتیک (Eutectic Reaction) ابتدا به سیستم دو جزئی با نقطه یوتکتیک پرداخته می شود. همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود، منحنی های سرد کردن فلزات خالص A و B یک خط افقی را در نقطه {{انجماد}} خود نشان می دهند. با اضافه کردن A به B، دمای آغاز انجماد کاهش پیدا می کند. چون هر فلز دمای انجماد فلز دیگر را پایین می آورد، خط وصل کننده نقاط آغاز انجماد باید یک مینیمم را نشان دهند (نقطه E). نقطه E به عنوان نقطه یوتکتیک معروف ...
مشاهده
قانون اهرم (علم مواد)چهارشنبه 03 دي 1393
قانون اهرم قانون اهرم (Lever Rule) یک رابطه بسیار مهم برای هر ناحیه دو فازی در یک نمودار دوتایی است. سیستم آلیاژی زیر را که تشکیل محلول جامد می دهند را در نظر بگیرید. آلیاژی با ترکیب متوسط 50 درصد B، در دمای T1 شامل مذاب L و محلول جامد ss است. ترکیب مذاب، 30 درصد B و ترکیب محلول جامد 80 درصد B است. در 100 گرم این آلیاژ، 50 گرم آن باید B و 50 گرم باقی مانده آن A باشد. با فرض این که وزن کل مخلوط 100 گرم باشد، داریم: ...
مشاهده
واکنش منوتکتیکچهارشنبه 03 دي 1393
واکنش منوتکتیک واکنش منوتکتیک (Monotectic Reaction) هنگامی رخ می دهد که دو مذاب غیر قابل انحلال در یکدیگر در دیاگرام فازی وجود داشته باشند. اجسامی که به طور جزئی در یکدیگر حل می شوند، یک فاصله عدم اختلاط را نشان می دهند. TACFETB خط لیکوئیدوس و TATEJTB خط سالیدوس هستند. آلیاژ هایی که ترکیب آن ها بین نقطه C و F است، در دما های بالای Tm، مخلوطی از دو محلول مذاب L1 و L2 خواهد بود. خطوط CD و FG ترکیب شیمیایی فاز های مذاب در ت ...
مشاهده
واکنش یوتکتوئیدچهارشنبه 03 دي 1393
واکنش یوتکتوئید واکنش یوتکتوئید (Eutectoid Reaction) یک واکنش معمول در حالت جامد است که بسیار شبیه واکنش یوتکتیک است. لیکن در این واکنش فاز مذاب وجود ندارد. در این حالت یک فاز جامد در هنگام سرد شدن به دو فاز جامد جدید تبدیل می شود. واکنش یوتکتوئید به صورت زیر می تواند نوشته شود: مخلوط یوتکتوئید حاصل بسیار ریز است (شبیه مخلوط یوتکتیک) و در زیر میکروسکوپ هر دو مخلوط معمولا به یک شکل ظاهر می شوند. از این رو امکان تشخیص این ...
مشاهده
واکنش پری تکتوئیدچهارشنبه 03 دي 1393
واکنش پری تکتوئید واکنش پری تکتوئید (Peritectoid Reaction) یک واکنش نسبتا معمول در حالت جامد است و در بسیاری از سیستم های آلیاژی دیده می شود. واکنش پری یوتکتوئید را به صورت کلی زیر می توان نوشت: در شکل الف، دو فاز جامد α و β در دمای پری تکتوئید (خط EF) برای تشکیل یک محلول جامد واسطه (γ) واکنش انجام می دهند. در شکل ب، دو فاز جامد (فلز خالص A و  محلول جامد β) در دمای پری تکتوئید (خط CD) برای تشکیل یک فاز جامد جد ...
مشاهده
نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیست و یکمین دوره
عنوان : نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیس ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان :نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره شهر : تهران ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران 1401 نوزدهمین دوره
عنوان: نوزدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شهر: ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران بیست و ششمین دوره
عنوان: نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران بیست و ششمین د ...بیشتر
نمایشگاه های سال 1401
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان شرکت پاکمن بنا به ارزیابی های انجام ش ...بیشتر
برندینگ شرکت پاکمن
درباره گروه تاسیساتی شرکت پاکمن شرکت پاکمن در سال 1354تاسیس شد و در ادامه فعا ...بیشتر
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه ...بیشتر
نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره-شهریور 1400
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره شهر ...بیشتر
بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400
عنوان: بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400 شهر: تهران ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر