جدول بخار آب اشیاع بر حسب تغییرات فشار

جدول بخار آب اشیاع بر حسب تغییرات فشار

تعداد بازدید: 52774
چهارشنبه 03 دي 1393

جدول بخار آب اشیاع بر حسب تغییرات فشار

بخار آب اشیاع-تنظیم شده بر حسب تغییرات فشار SI

فشار KPa

دمای اشباع  C˚

حجم مخصوص m3/Kg

انرژی داخلی KJ/Kg

آنتالپی KJ/Kg

آنتروپی( KJ/(Kg.K

مایع اشباع

بخار اشباع

مایع اشباع

تبخیر

بخار اشباع

مایع اشباع

تبخیر

بخار اشباع

مایع اشباع

تبخیر

بخار اشباع

P kpa

T sat   ˚C

ν f

ν g

u f

u fg

u g

h f

h fg

h g

s f

s fg

s g

0.6113

0.01

0.001000

206.14

0.00

2375.3

2375.3

0.01

2501.3

2501.4

0.0000

9.1562

9.1562

1.0

6.98

0.001000

129.21

29.30

2355.7

2385

29.30

2484.9

2514.2

0.1059

8.8697

8.9756

1.5

13.03

0.001001

87.98

54.71

2338.6

2393.3

54.71

2470.6

2525.3

0.1957

8.6322

8.8279

2.0

17.50

0.001001

67.00

73.48

2326.0

2399.5

73.48

2460.0

2533.5

0.2607

8.4629

8.7237

2.5

21.08

0.001002

54.25

88.48

2315.9

2404.4

88.49

2451.6

2540.0

0.3120

8.3311

8.6432

3.0

24.08

0.001003

45.67

101.04

2307.5

2408.5

101.05

2444.5

2545.5

0.3545

8.2231

8.5776

4.0

28.96

0.001004

34.80

121.45

2293.7

2415.2

121.46

2432.9

2554.4

0.4226

8.0520

8.4746

5.0

32.88

0.001005

28.19

137.81

2282.7

2420.5

137.82

2433.7

2561.5

0.4764

7.9187

8.3951

7.5

40.29

0.001008

19.24

168.78

2261.7

2430.5

168.79

2406.0

2574.8

0.5764

7.6750

8.2515

10

45.81

0.001010

14.67

191.82

2246.1

2437.9

191.83

2392.8

2584.7

0.6493

7.5009

8.1502

15

53.97

0.001014

10.02

225.92

2222.8

2448.7

225.94

2373.1

2599.1

0.7549

7.2536

8.0085

P kpa T sat   ˚C ν f ν g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg

s g

20

60.06

0.001017

7.649

251.38

2205.4

2456.6

251.40

2358.3

2609.7

0.8320

7.0766

7.9085

25

64.97

0.001020

6.204

271.90

2191.2

2463.1

271.93

2346.3

2618.2

0.8931

6.9383

7.8314

30

69.10

0.001022

5.229

289.20

2179.2

2468.4

289.23

2336.1

2625.3

0.9439

6.8247

7.7686

40

75.87

0.001027

3.993

317.53

2159.5

2477

317.58

2319.2

2636.8

1.0259

6.6441

7.6700

50

81.33

0.001030

3.240

340.44

2143.4

2483.9

340.49

2305.4

2645.9

1.0910

6.5029

7.5939

75

91.78

0.001037

2.217

384.31

2112.4

2496.7

384.39

2278.6

2663.6

1.2130

6.2434

7.4190

P MPa

T sat ˚C vf vg uf ufg ug hf hfg hg sf sfg sg

0.225

124.00

0.001064

0.7933

520.47

2013.1

2533.6

520.72

2191.3

2712.1

1.5706

5.5173

7.0878

0.250

127.44

0.001067

0.7187

535.10

2002.1

2537.2

535.37

2181.5

2716.9

1.6072

5.4455

7.0527

0.275

130.60

0.001070

0.6573

548.59

1991.9

2540.5

548.89

2172.4

2721.3

1.6408

5.3801

7.0209

0.300

133.55

0.001073

0.6058

561.15

1982.4

2543.6

561.47

2163.8

2725.3

1.6718

5.3201

6.6619

0.325

136.30

0.001076

0.562

572.9

1973.5

2546.4

573.25

2155.8

2729.0

1.7006

5.2646

6.9652

350

138.88

0.001079

0.5243

583.95

1965.0

2548.9

584.33

2148.1

2732.4

1.7275

5.2130

9.9405

0.375

141.32

0.001081

0.4914

594.40

1956.9

2551.3

594.81

2140.8

2735.6

1.7528

5.1647

6.9175

0.40

143.63

0.001084

0.4625

604.31

1949.3

2553.6

604.74

2133.8

2738.6

1.7766

5.1193

6.8959

0.45

147.93

0.001088

0.414

622.77

1934.9

2557.6

623.25

2120.7

2743.9

1.8207

5.0359

6.8565

0.50

151.86

0.001093

0.3749

639.68

1921.6

2561.2

640.23

2108.5

2748.7

1.8607

4.9606

6.8213

P MPa

T sat ˚C vf vg uf ufg ug hf hfg hg sf sfg c

0.55

155.45

0.001097

0.3427

655.32

1909.2

2564.5

665.93

2097.0

2753.0

1.8973

4.8920

6.7893

0.60

158.85

0.001101

0.3157

669.90

1897.5

2567.4

670.56

2086.3

2756.8

1.9312

4.8288

6.7600

0.65

162.01

0.001104

0.2927

683.56

1886.5

2570.1

684.28

2076.0

2760.3

1.9627

4.7703

6.7331

0.70

164.97

0.001108

0.2729

696.44

1876.1

2572.5

697.22

2066.3

2763.5

1.9922

4.7158

6.7080

0.75

167.78

0.001112

0.2556

708.64

1866.1

2574.1

709.47

2057.0

2766.4

2.0200

4.6647

6.6847

0.80

170.43

0.001115

0.2404

720.22

1856.6

2576.8

721.11

2048.0

2769.1

2.0462

4.6166

6.6628

0.85

172.96

0.001118

0.227

731.27

1847.4

2578.7

732.22

2039.4

2771.6

2.0710

4.5711

6.6421

0.90

175.38

0.001121

0.215

741.83

1838.6

2580.5

742.33

2031.1

2773.9

2.0946

4.5280

6.6226

0.95

177.69

0.001124

0.2042

751.95

1830.2

2582.1

753.02

2023.1

2776.1

2.1172

4.4869

6.6041

1.00

179.91

0.001127

0.19444

761.68

1822.0

2583.6

762.81

2015.3

2778.1

2.1387

4.4478

6.5865

P MPa T sat ˚C vf vg uf ufg ug hf hfg hg sf sfg

sfg

1.10

184.09

0.001133

0.17753

780.09

1806.3

2586.4

781.34

2000.4

2781.7

2.1792

4.3744

6.5536

1.20

187.99

0.001139

0.16333

797.29

1791.5

2588.8

798.65

1986.2

2784.8

2.2166

4.3067

6.5233

1.30

191.64

0.001144

0.151.25

813.44

1777.5

2591.0

814.93

1972.7

2787.6

2.2515

4.2438

6.4953

1.40

195.07

0.001149

0.14084

828.70

1764.1

2592.8

830.30

1959.7

2790.0

2.2842

4.1850

6.4693

4.50

198.32

0.001154

0.13177

843.16

1751.3

2594.5

844.89

1947.3

2792.2

2.3150

4.1296

6.4448

1.75

205.76

0.001166

0.11349

876.46

1721.4

2597.8

878.50

1917.9

2796.4

2.3851

4.0044

6.3896

2.00

212.42

0.001177

0.09963

906.44

1693.8

2600.3

908.79

1890.7

2799.5

2.4474

3.8935

6.3409

2.25

218.45

0.001187

0.08875

933.83

1668.2

2602.0

936.49

1865.2

2801.7

2.5035

3.7937

6.2972

2.5

223.99

0.001197

0.07998

959.11

1644.0

2603.1

962.11

1841.0

2803.1

2.5547

3.7028

6.2575

3.0

233.90

0.001217

0.06668

1004.78

1599.3

2604.1

1008.42

1795.7

2804.2

2.6457

3.5412

6.1869

P MPa T sat ˚C vf vg uf ufg ug hf hfg hg sf sfg

sfg

3.5

242.60

0.001235

0.05707

1045.43

1558.3

2603.7

1049.75

1753.7

2803.4

2.7253

3.4000

6.1253

4

250.40

0.001252

0.04978

1082.31

1520.0

2602.3

1087.31

1714.1

2801.4

2.7964

3.2737

6.0701

5

263.99

0.001286

0.03944

1147.81

1449.3

2597.1

1154.23

1640.1

2794.3

2.9202

3.0532

5.9734

6

275.64

0.001319

0.03244

1205.44

1384.3

2589.7

1213.35

1571.0

2784.3

3.0267

2.8625

5.8892

7

285.88

0.001351

0.02737

1257.55

1323.0

2580.5

1267.00

1505.1

2772.1

3.1211

2.6922

5.8133

8

295.06

0.001384

0.02352

1305.57

1264.2

2569.8

1316.64

1441.3

2758.0

3.2068

2.5364

5.7432

9

303.40

0.001418

0.02048

1350.51

1207.3

2557.8

1363.26

1378.9

2742.1

3.2358

2.3915

5.6722

10

311.06

0.001452

0.018026

1393.04

1151.4

2544.4

1407.56

1317.1

2724.7

3.3596

2.2544

5.6141

11

318.15

0.001489

0.015987

1433.7

1096.0

2529.8

1450.1

1255.5

2705.6

3.4295

2.1233

5.5527

12

324.75

0.001527

0.014263

1473.0

1040.7

2513.7

1491.3

1193.3

2684.9

3.4962

1.9962

5.4924

P MPa T sat ˚C vf vg uf ufg ug hf hfg hg sf sfg

sfg

13

330.93

0.001567

0.012780

1511.1

985.0

2496.1

1531.5

1130.7

2662.2

3.5606

1.8718

5.4323

14

336.75

0.001611

0.011485

1548.6

928.2

2476.8

1571.1

1066.5

2637.6

3.6232

1.7485

5.3717

15

342.24

0.001656

0.010337

1585.6

869.8

2455.5

1610.5

1000.0

2610.5

3.6848

1.6249

5.3098

16

347.44

0.001711

0.009306

1622.7

809.0

2431.7

1650.1

930.6

2580.6

3.7461

1.4994

5.2455

17

352.37

0.001770

0.008364

1660.2

744.8

2405.0

1690.3

856.9

2547.2

3.8079

1.3698

5.1777

18

357.06

0.00184

0.007489

1698.9

675.4

2374.3

1732.0

777.1

2509.1

3.8715

1.2329

5.1044

19

361.54

0.001924

0.006657

1739.9

698.1

2338.1

1776.5

688.0

2464.5

3.9388

1.0839

5.0228

20

365.81

0.002036

0.005834

1785.6

507.5

2293.0

1826.3

583.4

2409.7

4.0139

0.9130

4.9269

21

369.89

0.002207

0.004952

1842.1

388.5

2230.6

1888.4

446.2

2334.6

4.1075

0.6938

4.8013

22

373.80

0.002742

0.003568

1961.9

125.2

2087.1

2022.2

143.4

2165.6

4.311

0.2216

4.5327

22.09

374.14

0.003155

0.003155

2029.6

0

2029.6

2099.3

0

2099.3

4.4298

0

4.4298

 

منابع و پیوندها

تشکیل شده توسط دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن

نمودار فازی آب

جدول بخار آب اشیاع بر حسب تغییرات دما

کتاب ترمودینامیک پیشرفته مهندسی

کتاب علم ترمودینامیک رهیافتی در مهندسی

کتاب ترمودینامیک با نگرش مهندسی

جدول ترمودینامیکی خواص آب
جدول فازی آب
برچسب ها: فشار
نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره-شهریور 1400
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره شهر ...بیشتر
بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400
عنوان: بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400 شهر: تهران ...بیشتر
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1400
عنوان: بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1400 شهر: تهران ...بیشتر
تقویم نمایشگاهی 1400
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
انتخاب نفرات برتر در مسابقه اینستاگرامی عکاسی تاسیسات موتورخانه
مسابقه اینستاگرامی عکاسی تاسیسات موتورخانه   درباره مسابقه با توجه ...بیشتر
نونزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 30 مهر الی 3 آبان ماه
عنوان نمایشگاه : نونزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمای ...بیشتر
تقویم نمایشگاهی 99
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
بیستمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته مازندران-8 الی 11 مهرماه
عنوان: بیستمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته قائمشهر 99 شهر: م ...بیشتر
حضور شرکت پاکمن نمایشگاه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی بیست و پنجمین دوره
عنوان : نمایشگاه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی بیست و پنجمین دوره شهر : ته ...بیشتر
تجلیل از شرکت پاکمن به عنوان واحد نمونه صنعتی در روز گرامیداشت صنعت ، معدن و تجارت
  مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن، در روز سه شنبه 10 تیرماه 99 در استان ...بیشتر
تغییر تقویم نمایشگاه‌های سال 99 به دلیل شیوع بیماری کرونا
به نقل از خبر گزاری ایران مراسم نیوز: رئیس هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نم ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر