درباره پروژه

مجتمع تولیدی کشاورزی زرین کشت شهریار بعنوان دومین شرکت تعاونی استان تهران در مرداد ماه 1377 در زمینی به مساحت 7000 متر در منطقه شهریار احداث شد.  مساحت زیر کشت  2500 متر است. این شرکت با اتکا به دانش کشاورزی و پشتکار نیروهای جوان خود توانسته است بخشی از نیازهای بازار داخل و خارج کشور را تامین نماید.

پروژهگلخانه زرین کشتشهر پروژهتهران-شهریاردستگاه خریداری شده

مشاهده جزییات


مشاهده جزییات