خواص اتمی، فیزیکی و شیمیایی طلا

خواص اتمی، فیزیکی و شیمیایی طلا

عدد اتمی

79

جرم اتمی

196.96

نقطه ذوب

1062 ºC

نقطه جوش

2000 ºC

رنگ

زرد طلایی

حالت استاندارد

جامد

گروه

1B

انرژی یونیزاسیون

888 Kj/mol

شعاع اتمی

 144 pm

شعاع یونی

0.137 nm (+1)

شکل الکترونی

[ Xe ] 4f14 5d10 6s1

الکترونگاتیوی

2.4

حالت اکسیداسیون

3

چگالی

19.3 g.cm-3

دوره تناوبی

6

شماره سطح انرژی یونیزاسیون

6

شعاع کووالانسی

136±6 pm

شعاع واندروالس

166 pm

گرمای تبخیر

324 KJ/mol

ایزوتوپ های طلا

نیمه عمر

ایزوتوپ

1.6 روز

Au-194

186.1 روز

Au-195

 30.5 ثانیه

Au-195m

6.2 روز

Au-196

پایدار

Au-197

2.7 روز

Au-198

3.14 روز

Au-199

منابع و پیوندها

گردآوری شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن

1- http://www.lenntech.com

2- http://www.chemicalelements.com

3- http://www.chemicool.com

Without Comments

دیدگاهتان را بنویسید