جوشکاری زیر پودری

جوشکاری زیر پودری (SAW) جوشکاری زیر پودری (SAW) فرآیند جوشکاری قوسی می باشد که در آن یک یا چند قوس ... بیشتر

عیوب جوشکاری

عیوب جوشکاری عیوب جوشکاری (welding defects) عبارتند از: نفوذ بیش از حد در پاس ریشه (Excessive Penetration) تعریف عیب : ... بیشتر