عیوب جوشکاری

عیوب جوشکاری عیوب جوشکاری (welding defects) عبارتند از: نفوذ بیش از حد در پاس ریشه (Excessive Penetration) تعریف عیب : ... ادامه مطلب