Placeholder

احتراق

احتراق مواد فرآیندی که طی آن مقداری از سوخت، اکسید شده و انرژی زیادی آزاد می شود را احتراق می ... بیشتر
Placeholder

تعریف PPM

تعریف PPM  تعداد ذرات در میلیون (PPM) روشی برای تعیین مقدار غلظت مواد است. برای مثال، 1PPM  معادل با 1 ... بیشتر
Placeholder

سختی آب

آب سخت(Hard water) آبی است که در آن مقدار زیادی مواد معدنی حل شده، عمدتا کلسیم و گاهی اوقات منیزیم ... بیشتر
Placeholder

نمودار فازی آب

نمودار فازی آب نمودار فازی آب(Phase diagram of water) نموداری است که در آن ارتباط بین فاز های مختلف آب ... بیشتر
Placeholder

معیار TDS

TDSمجموع مواد جامد محلول  (Total dissolved solids)، عبارت است از مقدار یا اندازه تمامی مواد آلی یا غیر آلی ترکیب ... بیشتر