مشعل

مشعل (burner) دستگاهی است که با ترکیب هوا و سوخت و شعله، مثلث احتراق را تشکیل داده و انرژی سوخت ... بیشتر
Placeholder

مدول بالک

مدول بالک مدول بالک میزان فشار مورد نیاز برای افزایش و یا کاهش حجم ماده است. در این حالت میزان ... بیشتر